Gå til sidens hovedinnhold

Fem år med historisk formidling

Artikkelen er over 4 år gammel

I fem år har det vært arrangert Olavsfestival i Landeparken. Neste uke er det duket for ny vikingdyst.

14–16 juli er det igjen klart for vi­king­fest i Lan­de­par­ken for både sto­re og små i vakre omgivelser.

– Helt si­den 2013 har Olavsfestivalen dre­vet med his­to­rie­for­mid­ling for barn og unge. Vi markerer nå et lite jubileum, fordi vi er inne i vårt femte år.

Det for­tel­ler festivalleder Lars Erik Antonsen til Sarps­borg Arbeiderblad.

Vi­king­fest i Lan­de­par­ken 

Un­der Olavsfestivalen kan de be­sø­ken­de opp­le­ve, i år som i fjor, et vi­king­mar­ked med di­ver­se un­der­hold­ning og ak­ti­vi­te­ter.

Helt siden 2013 har Olavsfestivalen drevet med historieformidling for barn og unge.

Lars Erik Antonsen, festivalleder for Olavsfestivalen.

 

Nes­te uke bra­ker det hele løs igjen med brask og bram.

– Vi har hatt og har fort­satt gode sam­ar­beids­part­ne­re, så alt lig­ger til ret­te for en va­ri­ert og fin fes­ti­val, sier Antonsen.

Øken­de pub­li­kums­tall

I 2013 var det 3.300 per­so­ner inn­om Lan­de­par­ken, men i 2016 var det en økning og 6.500 per­so­ner besøkte fes­ti­va­len.

Antonsen un­der­stre­ker at de gjen­nom åre­nes løp har hatt en god øk­ning i an­tall be­sø­ken­de.

– Med to­talt 20.000 men­nes­ker for­delt på de sis­te fem åre­ne, så fø­ler jeg at vi for­bed­rer oss fra år til år, på­pe­ker festivallederen.

– Vi har skjønt at Olavsfestivalen fen­ger folk, og må­let er å trek­ke fle­re sar­pin­ger, i til­legg til tu­ris­ter. Pla­nen for årets fes­ti­val er na­tur­lig­vis å gjø­re det bed­re enn fo­re­gå­en­de år, leg­ger fes­ti­val­le­de­ren til. 

Noe for en­hver smak

Un­der årets Olavsfestival blir det vi­king­slag, gjøg­le­re, hånd­ver­ke­re, mu­sikk, mat og skrø­ner fra ekte vi­king­skal­der. Med and­re ord – noe for en­hver smak.

I år som i fjor kan små og sto­re få mu­lig­het til å ut­fors­ke Stor­hol­men, sam­men med vi­kin­ger i pro­gram­met på dag­tid.

– Som vi gjor­de i 2016, så skal vi knyt­te vi­king­mar­ked i Lan­de­par­ken tet­te­re sam­men med fore­stil­lin­gen «Olav den Hel­di­ge: Genesis», som vi­ses på kvelds­tid.  Dag Fredheim skal lose vi­king­ski­pet Vi­sund ut til Storholmen, avslutter han.

Olavsfestivalen

  • Olavsfestivalen arrangeres store og små i Landeparken 14.-16. juli.
  • De besøkende kan bli med på ekte vikingtokt til Olavs Øy, og oppleve vikingmarked med underholdning og aktiviteter.
  • På kveldstid spilles «Olav den Heldige: Genesis» på Lækkert i Landeparken.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.