Forslaget til Nasjonal Transportplan er nylig fremlagt av regjeringen v/samferdselsminister Knut Arild Hareide. Under overskriften «Det blir ingen ny jernbane til Sarpsborg» i SA 6. mars tegnes de negative konsekvensene for InterCity Østfold. Bakgrunnen finner vi i de voldsomme kostnadsøkningene som etter hvert har kommet fram - fra 12 til 40 milliarder bare for strekningen Råde - Sarpsborg (jamfør Hareides innlegg i SA 9. mars).

Og i sin kommentar i nevnte artikkel i SA 6. mars mener SV-politiker Freddy Øvstegård at «det er lite som tyder på at alternativet om rett linje ville vært noe billigere».

Dette er et underlig utsagn all den stund alternativet, så vidt meg bekjent, aldri har blitt utredet. Og det avføder følgende refleksjoner:

a) En tilnærmet rett linje Råde - Skjeberg innebærer en distansebesparelse på rundt 15 km i forhold til S-linjen Råde - Fredrikstad - Sarpsborg - Skjeberg.

b) S-linjen må pløye seg rundt 20 kilometer på langs gjennom en tettbebygd bystruktur med bolig-/nærings- og bevaringsverdige bygg, med de menneskelige og økonomiske kostnader det medfører - mens rett linje-alternativet vil krysse båndbyen på sitt smaleste cirka midt mellom bysentrene, med minimale kostnader i forhold.

c) S-linjen må krysse to elveløp, hvorav Rolvsøysund byr på alvorlige kvikkleireproblemer, mens krysningen ved Sarpsfossen særlig byr på problemer med bevaringsverdige strukturer. Rett linje-alternativet innebærer bare en krysning av Glomma (område Valle/Torp) hvor det er gode muligheter for fundamentering på fjell i dagen på begge sider.

d) S-linjen forutsetter to stasjonsanlegg, mens rett linje-alternativet innebærer en sentralbanestasjon cirka midt mellom bysentrene (Valle-området med dagens Linjegods-anlegg).

Smak en gang til på Øvstegårds utredningsfrie gjetning om at rett linje-alternativet neppe vil være noe særlig billigere!

I tillegg til ovenstående betraktninger, først og fremst av økonomisk art, bør følgende refleksjoner gjøre seg gjeldende:

  • Sarpsborg/Fredrikstad er i realiteten allerede i dag en sammenhengende båndby. Sammenslåing til én kommune er bare et tidsspørsmål. Det kommer før eller siden og da må det tenkes fremover. Østfoldbanen har bestått og tjent distriktet godt i langt over hundre år. At linjetraseen var godt tilpasset datidens bystrukturer betyr ikke at traseen er riktig i dag. Nå må det tenkes byutvikling i et nytt hundreårsperspektiv. Da må det reflekteres over hvordan et trafikknutepunkt, med sentralbanestasjon og vei-/jernbaneforbindelse over Glomma midtveis mellom de gamle bysentra, vil påvirke en moderne byutvikling av storbyen Borg.
  • Og Østfoldbanen er ikke bare en InterCity-affære. Den er vår hovedforbindelse til utlandet som skal erstatte fly til sørlige Skandinavia og kontinentet. For ikke å snakke om erstatning av den belastende trailertrafikken med tusenvis av vogntog daglig. Da holder det ikke med sikk-sakk-kjøring med tog gjennom Østfold.
  • Glemmes må heller ikke at bestående jernbanetrasé på langs gjennom båndbyen med små tilpasninger kan bli en utmerket matebane til en sentralstasjon, med kort gangavstand for alle langs hele traseen, ikke bare for dagens sentrumsbeboere - kanskje er det enda noen husker «Padda»?
  • Og enda en kjensgjerning - i dag er Råde stasjon nærmest blitt hovedstasjon for Sarpsborgs togpendlere flest. Det burde stabukkene i Bane NOR merke seg.

Les også

– Sarpsbrua synger på siste verset. Vi kan ikke forstå at denne ikke er prioritert i Nasjonal Transportplan 

Les også

Hva nå, Sarpsborg?

Les også

– Et gigantisk løftebrudd

Les også

Bedre togtilbud også med en realistisk InterCity-satsing