Styret i Østfold Arbeiderparti vil si tydelig ifra om at vi støtter fullt og helt streikeretten som nå blir brukt av busssjåfører og vektere.

Retten til å streike for bedre lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel bedre velferdsordninger, faste og hele stillinger, lærlingers rettigheter, kompensasjon for ubekvem arbeidstid og for å vise motstand mot politiske beslutninger, er en grunnleggende rett som organiserte arbeidstakere har i Norge.

Denne retten har ikke kommet av seg selv. Denne retten måtte kjempes fram, på samme måte som fagbevegelsen har måttet kjempe fram andre rettigheter; rettigheter mange i dag tar som en selvfølge. Retten til sykepenger og ferie kan stå som eksempler.

Svært mange, for ikke å si de aller fleste av de velferdsgodene vi i dag har i Norge, er et resultat av det faglig politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet i langt over 100 år.

Dette samarbeidet er det grunn til å være stolt av, og dette samarbeidet er det også all grunn til å videreføre. Sammen må vi ta ansvar for ikke bare å ta vare det vi kaller den norske modellen, vi må også videreutvikle den. Retten til å streike er en grunnleggende del av denne modellen.