Dagens flertallsregjering foreslår i statsbudsjettet for 2020 å overføre skatteoppkrevingen fra kommune til stat. De velger å overse at skatteoppkrevingen i kommunene er viktig og lønnsom i både små og store kommuner for å bevare og utvikle et seriøst og hvitt arbeidsliv. Det er viktig med god lokalkunnskap for å motvirke svart økonomi.

227 lokale skattekontor skal nedlegges og de kommunale stillingene skal overføres til staten og fordeles på 56 regionale kontorer. Det argumenteres for at man over tid vil kunne redusere antall ansatte med minst 429 årsverk og spare statskassen for flere hundre millioner kroner.

Østfold Arbeiderparti er sterkt imot at regjeringa overfører skatteoppkrevingen fra kommunene til staten.

Det er allerede effektivisert mye på skatteoppkreverområdet, og antall kontorer og årsverk er kraftig redusert, senest i 2018 med en reduksjon fra 288 til 227 kontorer. Disse resultatene er oppnådd ved hjelp av ny teknologi og kommunalt samarbeid om skatteoppkreveroppgavene. Samarbeidet har gitt praktiske og effektive løsninger, hvor det fortsatt er nærhet til skatteyterne og de kommunale styringsinstanser.

Flere hundre arbeidstakere berøres av dette forslaget. Østfold Arbeiderparti er utrolige for arbeidsplassene deres. Dette er ansatte som er lønnsomme ansatte for velferdsstaten. Disse ansatte må verdsettes og ivaretas.

Denne sentraliseringen er etter Østfold Arbeiderparti sin mening ikke lønnsom. Dette vil medføre at skatteoppkrevers nærhet til skatteyter blir borte. Det blir vanskeligere å ha oversikt og god kommunikasjon med både lokale bedrifter og innbyggere for øvrig. Dette vil kunne gi dårligere velferdstilbud i kommunene.

Suksessen bak den norske skatteinnkrevingen bunner i tett kontakt med innbyggerne gjennom lokal tilstedeværelse. Lokal kunnskap om skattespørsmål er avgjørende for å oppnå gode resultater både for innbyggere og skatteoppkrever. Denne statliggjøringen vil medføre at man svekker inntekter og budsjettkontroll i kommunene.

Østfold Arbeiderparti ber Stortinget kreve at saken utredes, og fremmes for stortingsbehandling deretter.