Senterpartiet har et stort og viktig fokus på matjorda vår. Matjorda er grunnlaget for vår matproduksjon. Uten matjord – ingen mat. Det være seg korn, grønnsaker, gras til fôrproduksjon og beitende dyr som igjen gir kjøtt. Bær og frukt er også avhengig av arealer for å kunne vokse.

Østfold er et viktig landbruksfylke, med cirka 20 prosent dyrka mark. Dette er blant de mest konkurransedyktige arealene i Norge, både arronderingsmessig og klimatisk. Det mange omtaler som «inneklemte arealer» i bynære strøk, kan ofte være større enn en gjennomsnittlig norsk landbrukseiendom med ca. 60 dekar jordbruksareal.

Østfold har et klima som tillater et stort mangfold av vekster, deriblant matkorn, som er ekstra viktig for beredskapen.

I Norge totalt sett har vi bare tre prosent dyrka mark. Det er svært lite, og vi er sterkt avhengige av import. Med en sårbar situasjon for den globale matproduksjonen og med et stadig mer uforutsigbart klima, også i Norge – trenger vi matjorda mer enn noen gang.

Hvert år blir det bygget ned cirka 6.000 dekar matjord i Norge. Boligutbygging, næringsliv og infrastruktur legger beslag på 2/3 av denne jorda. Stortinget har satt et nasjonalt mål på 4.000 dekar innen 2.020. Senterpartiet er ikke fornøyd med dette, og ønsker det halvert og ser frem til et sterkere juridisk vern i fremtiden.

Hvis vi går til dagens trender innen mat, så er Østfold et viktig grønnsaksfylke. Særlig i områdene rundt raet sør i fylket er både jordsmonn og klima svært godt egnet til grønnsaker. Disse sentrale områdene rundt Moss, Rygge og Råde er også under et sterkt press for utbygging, både for infrastruktur, bolig og næring.

Når byene i sin tid ble bygget og befolket, skjedde det rundt fruktbar jord fordi folk skulle ha mat. Nå er det et paradoks. Arealplanleggere i Østfolds mange kommuner har fokus på boligutbygging og næringsarealer. Flate, fine jorder egner seg til utbygging.

Ved store utbygginger av vei og jernbane, er det ofte vanskeligere å unngå tap av dyrka jord. Derfor er det desto viktigere at bolig og næringsutvikling må skje på fjell og uproduktive arealer i hele fylket. Hver kommune må se på sitt totale regnskap når det gjelder tap av matjord.

Matjorda trenger flere beskyttere enn bønder og miljø-aktivister i kampen for bevaring. Det burde vel være en soleklar og grunnleggende samfunnsinteresse å verne vår viktigste ressurs for å brødfø folket?

Senterpartiet mener ja! Dette er så viktig for oss alle at hver og en av oss må ha matjorda i tankene når vi går til stemmeurnene 9. september!