Et flertall i Stortinget, bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet, fjerner etterlattepensjonen fra folketrygden - dermed vil ingen i fremtiden arve pensjonsrettigheter fra avdøde ektefeller.

Det er i dag om lag 107.000 alderspensjonister som mottar etterlattepensjon, og 95 prosent av disse er kvinner. De får i gjennomsnitt 40.000 kroner i økt årlig pensjon. De som allerede mottar tillegget i dag skal ikke miste dette, men det er nå vedtatt en gradvis utfasing, slik at yngre årskull ikke vil ha samme rettigheter.

I et ideelt samfunn med full likestilling hadde en slik ordning kunne en slik endring forsvares, men vi er ikke der i dag. Vi vet at kvinner tjener mindre enn menn. Vi vet at det er mange kvinner som ikke får arbeide i fulle stillinger, spesielt i offentlig sektor.

De som allerede mottar et slikt tillegg i dag, og er født før 1944 vil beholde ordningen de allerede har. For etterlatte som er født i 1944 eller senere vil tillegget holdes fast hvert år. Det betyr at denne delen av pensjonen ikke skal oppreguleres på samme måte som resten av alderspensjonen i forbindelse med de årlige oppreguleringene fra 1. mai hvert år.

Det er tøft å miste ektefellen og uten etterlattepensjon vil det bli enda verre. Endringene vil bidra til å øke inntektsforskjellene mellom kjønnene, og vil skape vanskelige økonomiske situasjoner for etterlatte i årene fremover.

Pensjonistforbundet Østfold mener at etterlattepensjon burde vært videreført og støtter således forlaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at rettighetene for henholdsvis etterlatte under 67 år, etterlatte alderspensjonister, og for etterlatte uføre skulle videreføres og tilpasses ny alderspensjon og uføretrygd.

Les også

– Pensjonistene tar de rikes regning

Les også

Frykt for smitte gir eldre lavere livskvalitet 

Les også

– Krever økt kjøpekraft for pensjonister