Bodalstranda har som kjent områder av kvikkleire som nå skal bebygges med 120 boenheter, herunder flere tunge blokker. Isesjø er drikkevannskilde.

I 1980 gikk det et ras i grensa til området som er tenkt bebygd med 120 boenheter: 1,8 millioner liter gjørme rant ut i Isesjø. Heldigvis var det ikke boliger der da.

Detaljreguleringsplanen for Bodalstranda ble vedtatt av bystyret 28.2.19.

Vel halvannet år etter vedtaket varsler utbygger at de pga. en «regnefeil» hadde glemt å føre opp to blokker – antallet blokker i området blir altså fordoblet – til sammen 60 blokkleiligheter.

Dette var ikke kjent for politikerne da bystyret gjorde sitt vedtak. Saken må derfor opp på nytt i sin fulle bredde i bystyret.

Mattilsynet reagerer sterkt i et brev til utbygger 12.11.20: « ... forslaget til detaljreguleringsplanen for Bodalstranda må ses i sammenheng med kommuneplanens arealdel som er under revidering. Vi mener også at de foreslåtte endringene i detaljreguleringsplanen bør behandles som en ordinær prosess (=bystyrebehandling) og ikke kan gjennomføres etter en enklere prosess etter plan- og bygningsloven § 12-4».

Mattilsynet etterlyser fremdeles per november 2020 «en plan for skjøtsel og vedlikehold av dammen, for rensing av overvann i område LF2 samt overvannssystemet fram til dammen. Det skal gå klart fram av planen hvem som har ansvar for skjøtsel og vedlikeholdet og hvem som skal bære kostnadene».

Bystyrevedtaket av 28.2.19 ble som man ser, fattet uten «at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», jf. Forvaltningslovens § 17.

NVE er om mulig enda krassere i brev av 20.11.20 til utbygger. «NVE har ikke mottatt noen oppdatert og uavhengig geoteknisk rapport».

«NVE har fortsatt ikke mottatt noen innmelding av faresone for kvikkleireskred slik vi etterlyste i e-post til Sarpsborg kommune 21.03.2019».

Alle har fått med seg rastragedien i Gjerdrum med tap av menneskeliv. Saken skal etterforskes av politiet. Så vel olje- og energiminister som direktør i NGI forteller på Dagsrevyen (1.1.21 og 3.1.21) at utbyggingsplaner nå må påregnes satt på vent inntil et nytt regel- og lovverk, og nye og strengere standarder kommer.

Og når det gjelder de planlagte 120 boenhetene på Bodalstranda: Dette tør ordføreren i Sarpsborg ta ansvaret for?

Les også

Når flertallet definerer sannheten!

Les også

Blir Bodalstranda-saken historisk?

Les også

Bodalstranda – en uvanlig godt dokumentert reguleringsplan

Les også

Byggesaker til besvær

Les også

Høyre og Bodalstranda