Denne uken har vi hatt møte med ledelsen i Øst politidistrikt. Målet var å bli orientert om kriminalitetsbildet i vår region, å få oppdatert status på det forebyggende arbeidet som politiet har i samarbeid med kommunene og andre etater, status for arbeidet i politiet under Covid-19-pandemien og politiets behov for ytterligere virkemidler.

For den enkelte innbygger er trygghet i hverdagen av avgjørende betydning. Det være seg for den enkelte innbygger eller som næringsdrivende.

Mange kan sikkert savne den lokale lensmannen, men med det kriminalitetsbildet vi ser i dag er politiets klare melding at det ikke hadde vært mulig å oppnå verken tilstedeværelse eller responstid med gammel struktur. Slåsskampen på bensinstasjonen blir i dag planlagt og annonsert på nett.

Politireformen og digitaliseringen av politiet har bidratt til å løse vinningskriminalitet, voldskriminalitet, seksuelle forbrytelser, bedrageri og nettovergrep som ikke hadde vært mulig med den gamle organiseringen av politiet. Kompleksiteten og endringene i kriminalitetsbildet understøtter at reformen var helt på sin plass.

I Covid-19-situasjonen, hvor politiet har håndhevet indre Schengen grensekontroll, forteller politiet at en rekke kriminalitetskategorier har blitt redusert. Eksempler på dette er narkotikasmugling, vinningskriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Politidistriktet har så langt fått 26 millioner til dekking av «korona-utgifter». Av de 400 ekstra politistillingene regjeringen har bevilget midler til har 69 blitt øremerket Øst politidistrikt.

Øst politidistrikt har et stort nasjonalt ansvar ved at de kontrollerer landets viktigste grenseoverganger både når det gjelder fly, tog, havner og vei. Det er utstrakt grensekontroll på Gardermoen, Svinesund og Ørje i tillegg til streifkontroller ved de øvrige grenseovergangene.

I forebyggingssporet er vi glad for at det særlig ble fremhevet fra politiets side at noe av reformens gevinster er mer fokus på samarbeid med kommunene gjennom SLT-arbeidet. Det er blitt standardisert hva som nå blir tatt opp i de lokale politirådene, for eksempel barns oppvekstsvilkår, vold i hjemmet, regularitet og forpliktelse i å ha politiråd. De kunne også rapportere om at politiet nå får mange rapporter om politiråd som fungerer langt bedre enn tidligere. Verken politiet eller kommunene kan klare det forebyggende arbeidet alene. Det krever felles strategier og felles innsats.

Et styringssignal som særlig ble fremhevet som viktig for å oppnå og sikre folks trygghet er «To politifolk per 1.000 innbyggere». Et godt og målbart måltall som forplikter.

Les også

Aps politibløff

Les også

Et bedre og mer tilgjengelig politi

Les også

Fremtidens politi må møte fremtidens utfordringer

Les også

Regjeringas «tilgjengelege» politi

Les også

Er politiet blitt borte fra lokalsamfunnet?

Les også

Politireformen - igjen

Les også

Politireform - for hvem?