Resolusjon om Intercity-utbyggingen på Østfoldbanen, vedtatt enstemmig på KrF-årsmøtet i Viken 5. september:

Rask framdrift i Intercity-utbyggingen er en avgjørende faktor for regional vekst og for å flytte trafikk fra vei over på bane.

Norge har også meldt inn et skjerpet klimamål til FN. Det nye løftet er at utslippene av klimagasser skal kuttes med 50 til 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Med enda tøffere målsettinger på klimagassutslipp og miljø, har også utenlandstrafikk for gods- og persontransport fått et helt annet fokus enn tidligere. En massiv overgang fra vei til bane er en meget viktig bidragsyter og nærmest en forutsetning for at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser på samferdselssektoren. I denne sammenhengen er Østfoldbanen i en særstilling. Derfor må jernbanen gjennom Østfold også være attraktiv for både gods- og persontrafikk til og fra utlandet.

Forrige samferdselsminister har stanset framdriften av Intercity-utbyggingen sør for Moss på grunn av ekstremt mye høyere kostnader enn forventet. Vi har forståelse for at kostnadene må reduseres. Samtidig vil det også skape større inntekter og klimafordeler om banen blir mer attraktiv for flere formål enn kun pendlertrafikk til og fra Oslo.

Når prosjektet, slik det var utredet og tenkt gjennomført, har stoppet opp, bør samferdselsdepartementet gjøre en grundig utredning av alternative konsepter for jernbane gjennom Østfold. Banen må bygges slik at den blir attraktiv også for utenlandstrafikk og godstrafikk, samtidig som den ivaretar behovet for attraktiv og effektiv IC-trafikk. En rettere linje gjennom Nedre Glomma-regionen, med felles stasjon for Sarpsborg og Fredrikstad i kombinasjon med lokaltrafikk på eksisterende linje, burde være en aktuell løsning. Det vil med stor sannsynlighet sikre en raskere utbygging med mindre investeringer, samtidig som det i mye større grad gir oss en jernbane som knytter regionen og landet nærmere Europa.

Dette gir mulighet til å bruke eksisterende linje til lokaltrafikk og «mate-linje» til ny, felles stasjon. Moss - Fredrikstad - Sarpsborg - Halden knyttes tettere sammen med stasjoner i byene, IC-trafikk Oslo - Moss - Nedre Glomma blir en effektiv dobbeltsporet jernbane til og fra regionen både mot Oslo og Gøteborg.

Nye klimamål, transportbehov og fokus på redusert flytrafikk, sammen med en billigere løsning, er alle momenter som taler for ny alternativ vurdering til det konseptet som til nå er utredet.

Viken KrF vil:

  • Ha mer gods- og persontrafikk over på bane, redusere CO2-utslipp og bidra til FNs bærekraftsmål.
  • At det lages en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk gjennom Østfold, ikke bare en Intercity-utredning.