Før sommeren trodde vi at vi hadde vunnet en viktig seier på vegne av tingrettene i Østfold, men 9. oktober kom regjeringen med et nytt framstøt i sentraliseringens ånd. Tross motstand og advarsler fra kommuner, dommere, jordskifteretter, politijurister, næringsforeninger og regionråd står man fast på å legge ned og slå sammen tingrettene i Østfold, det vil si Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden, i tillegg til jordskifteretten i Sarpsborg.

Regjeringen foreslår å utvide dagens rettskretser og gjøre Halden tingrett til et avdelingskontor - eller det regjeringen kaller «rettssteder».

Senterpartiets saksordfører i justiskomiteen, Jenny Klinge, hadde opprinnelig foreslått høring i Stortinget før jul med behandling av saken i februar. Høyre, Frp og Venstre, som utgjør mindretallet i justiskomiteen, klaget tidsplanen inn for Presidentskapet som ga dem medhold i at stortingshøring skal holdes allerede 4. november 2020 og saken avgjøres innen utgangen av november. Dette er altså Frp og regjeringens julegave til Østfold. Senterpartiet vil klage på denne uforsvarlige hurtigbehandlingen.

For Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg betyr forslaget at tingrettene blir lagt ned som selvstendige domstoler. Mens det i det opprinnelige høringsbrevet fra regjeringen var lagt opp til at det skulle være minimumsbemanning på én dommer ved hvert rettssted, har departementet nå gått bort fra dette. I praksis innebærer det at dagens tingretter vil tømmes for ansatte, og sentraliseres til en lokasjon.

Det er den nye sorenskriveren i en ny og sentralisert domstol som skal avgjøre om og eventuelt når det skal være tilgjengelig ansatte og dommere ved avdelingskontoret.

Om avdelingskontorene overlever særlig lenge er tvilsomt da det er overlatt til byråkratene i Domstoladministrasjonen (DA) å avgjøre deres skjebne, for i proposisjonen står det: «Om og i hvilket tempo endringer i rettsstedene bør skje, vil blant annet bero på leieavtaler, bygningsstandard, ansettelsesforhold og sakstilfang.» Erfaringer med regjeringens og Frps utallige reformer de siste årene er det vanskelig å se at tingretter som blir gjort om til rettssted på sikt vil bli opprettholdt. I Vestfold ble tingrettene slått sammen fra 2019. Nå, knapt to år etter, foreslås det å fjerne rettsstedene i Horten, Larvik og Sandefjord. Det er ingen grunn til å tro at DA ikke vil gjøre det samme i Østfold.

Les også

En seier for desentralisering og rettssikkerhet!

Det er vanskelig å se hvordan befolkningen i Halden, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg, næringsliv, politiet og alle andre som sokner til disse tingrettene i fremtiden med dette forslaget vil bli sikret domstoltjenester som i dag. I stedet ødelegger man fagmiljøet ved dagens domstoler og svekker grunnlaget for et levende advokatmiljø i de byene som i fremtiden forblir uten fullverdige tingretter.

Senterpartiet mener det er viktig at folk, politikere og næringsliv er kjent med at framtiden til tingrettene nok en gang henger i en tynn tråd. Avgjørelsen skjer i hurtigtempo på Stortinget innen utgangen av november. Hvorfor Frp ønsker å fremskyndet dette kan vi bare spekulere i, men det kan være at partiet har endret standpunkt og ikke lenger vil holde avtalen de gjorde med Sp, Ap og SV tidligere i år.

Regjeringen og Frp har som vanlig når de gjennomfører reformer ingen anelse av de økonomiske og faglige konsekvensene denne reformen vil få. Endringer i domstolene er et grunnleggende samfunnsspørsmål som påvirker både de ansatte i tingretten, men også en rekke aktører som politiet, kriminalomsorgen, kommunene, næringsliv og folk i hele regionen, Østfold og l landet.