– Vi var bare en gjeng på 70 ungdommer som skulle lage et bra show

Bildeserie

St.Olav-russen brakte «skam» over sarpingene

TRUMP: Russepresident Simen Magnussen var storfornøyd med kvelden. Her gestaltet han USAs-president Donald Trump.
Artikkelen er over 1 år gammel

Russen ved St. Olav videregående skole har blitt en sammensveiset gjeng etter at de inviterte til «En skam­full opplevelse» på Sarpsborg scene.

DEL

– Det har blitt en del lat­ter, og vi har blitt en godt sam­men­svei­set gjeng, for­tel­ler re­vy­sje­fe­ne Emma Min­ge (18) og Ise­lin Borgen (18) til Sarps­borg Arbeiderblad fre­dag kveld. 

– Vi ante ikke at re­vy­en skul­le bli så bra, og det er tak­ket være alle som har bi­dratt, sier de vi­de­re.

Rus­se­re­vy­en «En skam­full opp­le­vel­se» had­de pre­mi­e­re på Sarps­borg sce­ne fre­dag kveld – og det til nes­ten fullt hus.

Ner­ve­pir­ren­de

Rus­se­pre­si­dent Si­men Magnussen (18) er stor­for­nøyd med premièren, og me­ner re­vy­en ikke vil­le blitt vel­lyk­ket uten re­vy­sje­fe­ne.

– Emma og Ise­lin er fan­tas­tis­ke, den­ne re­vy­en vil­le ikke blitt fan­tas­tisk uten dem, på­pe­ker han.

Rus­se­gjen­gen leg­ger ikke skjul på at det var litt ner­ve­pir­ren­de.

SKAMFULLT: Revysjefene Emma Minge (t.v.) og Iselin Borgen ( i midten) mener årets russerevy ble meget vellykket. De føler St.Olav-russen har blitt en godt sammensveiset gjeng. Til høyre ser vi Thea Tholander.

SKAMFULLT: Revysjefene Emma Minge (t.v.) og Iselin Borgen ( i midten) mener årets russerevy ble meget vellykket. De føler St.Olav-russen har blitt en godt sammensveiset gjeng. Til høyre ser vi Thea Tholander. Foto:

– Vi kjen­ner man­ge i sa­len, men jeg fø­ler den røde trå­den var på plass. Det er dei­lig å vise fram re­vy­en, vi har jo job­bet så len­ge med den, Min­ge.

– Jeg var ikke ner­vøs ett se­kund, un­der­stre­ker Magnussen.

– Forberedelsene til re­vy­en gjen­nom uken som har gått ble nes­ten som en leir­sko­le, vi var sam­men hele ti­den, fast­slår Borgen.

– Vi var bare en gjeng på 70 ung­dom­mer som skulle lage et bra show, hum­rer rus­se­pre­si­den­ten.

Ikke skam­fullt for alle

Årets revy in­ne­holdt te­ma­er om ung­dom­mens klei­ne hver­dag.

Re­vy­en skal tref­fe alle, selv om den er litt på kan­ten – noe den absolutt gjor­de.

– Re­vy­en var vel­dig mor­som, den holdt fly­ten gjen­nom hele, og de er flin­ke skuespillere til å være stu­den­ter – de viste et høyt nivå, for­tel­ler May (58) og Bjørn Skjervengen (54) til avi­sen.

– Det er ikke Chat Noir, vi viss­te hva vi gikk til, leg­ger de til.

Re­vy­en var ikke på kan­ten?

– Nei, det­te var in­na­for, det må jo være litt gøy, av­slut­ter pa­ret fra Kur­land.

Artikkeltags