Det startet med lutter velvilje og enighet da planer for utbygging av sykkelveger ble diskutert på bystyremøtet torsdag, men endte med gjensidige beskyldninger om trakassering og mobbing da behandlingen av handlingsplanen for framtidsbyen nærmet seg slutten.

Før det måtte ordfører Jan O. Engsmyr gjentatte ganger be taletrengte politikere holde seg til saken da enkelte gjorde framtidsdebatten nærmest til et vekkelsesmøte. Til tross for anmodningene fra ordføreren viste representantene liten disiplin og selvjustis. Engsmyr fikk til slutt gruppelederne med på å innføre begrenset taletid.

I samarbeid med Statens vegvesen er det utarbeidet en plan for utbygging av et sykkelvegnett i Sarpsborg, som vil innebære investeringer på til sammen 270 millioner kroner. Bystyret vedtok at planen skal være retningsgivende for planleggingen i kommunen. For en befolkning som de siste årene har syklet stadig mindre, er målsettingen å øke sykkelbruken med åtte prosent.

Skal man tro debatten i bystyret så var sykkelens beste venner samlet der. Når snøen etter hvert blir borte, bør derfor bystyrerepresentanter på sykkelsetet bli et stadig mer vanlig syn.

Sykkelveger vil være en viktig del av arbeidet med å gjøre Framtidsbyen Sarpsborg til en miljøby, slik deltakelsen i det eksklusive medlemskapet sammen med 12 andre byer i Framtidsbyprosjektet forutsetter. Hvordan den miljømessige framtiden for øvrig bør bli, er det imidlertid ikke enighet om. Da handlingsplanen for det skulle diskuteres, ble skillelinjene klare og temperaturen høy. Hovedskillet gikk mellom Frp og resten, og det var også partiets kjekkas Kai Roger Hagen som skapte temperatur i debatten, nær sagt som vanlig.

Frps budskap er at de ikke har tro på pisk i form av for eksempel økte avgifter. Gulrot er tilstrekkelig og marked og teknologi vil løse miljøutfordringene. I tråd med det foreslår de gratis parkering i sentrum for å sikre gode vilkår for sentrumsbutikkene i konkurranse med kjøpesentre på Tunejordet og ikke minst i Sverige.

Parkering og sentrumshandelen var også tema som de øvrige partiene var opptatt av, og innrømmet at det er et handelspolitisk dilemma knyttet til å øke parkeringsavgifter i form av graderte satser. Høyre advarte mot høyere avgifter, og alle vil se nærmere på konsekvensene av avgiftspolitikken.

Temperaturen steg betraktelig da Frps Kai Roger Hagen karakteriserte andre representanter som politisk blinde og varaordfører Linda Karlsen mente Frp vil gjøre byen til latter med forslagene sine. Det fikk Dag Mysen (Ap) til å be om at Hagen måtte slutte å trakassere politiske motstandere og Rolf Tjernes (Frp) til å hevde at et var vanlig at de rød-grønne bedrev mobbing av Frp.

I tilknytning til avtalen om å være Framtidsby finnes det også en såkalt belønningsordning, hvor staten går inn med direkte tilskudd til miljøtiltak. Enten man liker det eller ikke har staten satt som vilkår for å få slike midler at det også innføres restriktive tiltak.

Å satse bare på gulrøtter vil derfor ikke føre til statlig tilskudd. Frp ble også alene om gulrotteorien. Ikke engang bussjåfør Erik Due (Pp) trodde på at gulrot vil virke på folks vilje til for eksempel å bruke buss. De tar ikke bussen for å handle selv om den blir gratis, mener han.

Jordvern i Framtidsbyen vil også bli et stridstema. Flertallet er foreløpig positive til den såkalte smarte miljøbyen på Hafslund. Sp, KrF og Trond Fr. Kasbo, som fristilt Høyre-representant, vil verne matjorda på Hafslund-jordene framfor å få miljøbyen. Den avgjørelsen blir imidlertid til sjuende og sist tatt av sentrale myndigheter.

Under denne saken ligger det et annet tema og ulmer, som kan bli påtrengende, men som ingen av representantene nærmet seg. Det er hvor lenge Sarpsborg og Fredrikstad kan forbli to atskilte kommuner.

Leser man dokumentene til flere av sakene, går det igjen at det er en forutsetning for mange av planene og mulighetene for tilskudd at Nedre Glomma betraktes som et storbyområde. Utbyggingsplanene i de to byene går på fortetning mellom dem. Det vil viske ut bygrensene. I tillegg ble det vedtatt å opprette et felles sekretariat for regionrådet.

Vi skjønner godt at politikerne ikke vil ta i temaet kommunesammenslåing ennå. Men de kan bli nødt til det raskere enn de ønsker hvis utviklingen går slik de selv er med på å skissere den.