Fremfor å diskutere sak angriper nå Tage Pettersen og Ingjerd Schou Senterpartiet ved å dra paralleller til USA. En skulle nesten tro det var en dårlig skoledebatt, men det er altså to stortingsrepresentanter fra Høyre som synker til dette nivået i sitt siste leserinnlegg om domstolsreformen.

Det som er litt uklokt med å være så bråkjekke over for Sp er at de samtidig angriper en rekke sorenskrivere, dommere, advokater og kommuner over hele landet og i Østfold. Disse har sett de samme konsekvensene av denne sentraliserende reformen som oss i Sp. Våre bekymringer bygger på høringsbrev, leserinnlegg og innspill fra Lista i sør til Vadsø i nord. Engasjementet fra advokater, dommere og kommuner har absolutt vært til stede i Østfold også, men fremfor å høre på dem det gjelder fortsetter Høyre å tro på sin egen fortelling og skylde på Senterpartiet.

La oss se på Pettersen og Schous påstand om at «Ingen domstoler skal legges ned». Sorenskriver Wiik på Søre Sunnmøre har skrevet: «Om du hadde lest departementet sin Prop. 11L (2020-2021) så hadde du også fått med deg at forslaget går ut på å legge ned dei fleste av dagens førsteinstansdomstolar». I Østfold har vi i dag seks førsteinstansdomstoler på Mysen, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, i tillegg til jordskiftedomstolen i Sarpsborg. Regjeringen vil altså redusere dette til én domstol, med én sorenskriver med tre underavdelinger i Søndre Østfold. Heggen og Frøland skal legges under Follo tingrett, jordskifteretten i Sarpsborg slås sammen med Lillestrøm.

Legg merke til at det bare er politikere fra Høyre og Frp som har uttalt at dette ikke betyr å legge ned domstoler. Ingen - verken de som støtter reformen eller de som er motstander av reformen som jobber i domstolene - benekter at nedlegging og sentralisering er konsekvensen.

Når det gjelder argumentet om at store domstoler ofte har lange køer og små domstoler ofte har ledig kapasitet er dette en grov forenkling av virkeligheten som ikke lar seg generalisere. Saksinngangen varierer fra sted til sted og år for år. For eksempel er Valdres en liten tingrett som har hatt for mye kapasitet i perioder, men i sommer ba sorenskriveren om mer bemanning grunnet økt saksinngang.

Høyre sier videre at små domstoler har problemer med å rekruttere dommere. Dette har de, ifølge sorenskriveren i Søre Sunnmøre, ikke belegg for å si - og vi lurer på hvor de opplysningene stammer fra?

Det vi kan lese fra innstillingsrådet for dommere i deres høringssvar er: «Flere embeter ved store domstoler må lyses ut på nytt for å få et bredere søkergrunnlag. Antallet kvalifiserte søkere til viktige embeter som leder av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett (Norges to største domstoler) og Kristiansand tingrett var så lite at det ikke var mulig å oppfylle lovens krav om å innstille tre kvalifiserte søkere, slik domstolloven § 55 b tredje ledd legger opp til. Ved store tingretter som Vestfold tingrett og Østfold tingrett, har søkertilfanget vært så lite at embetene måtte lyses ut på nytt».

Les også

– Stødig styring er løsningen!

Avslutningsvis vil jeg vise til høyesterettsdommer gjennom mer enn 19 år, Jens E. A. Skoghøy, som i fjor uttalte følgende: «Det er ikke slik at kvaliteten på domstolene øker proporsjonalt med størrelsen. I min tid som dommer i Høyesterett kan jeg ikke huske at de store tingrettene i særlig grad utmerket seg positivt. Jeg vil nok heller si: Snarere tvert imot! Mange mindre domstoler avsa gode dommer, og det var ikke «gull» alt som kom fra Oslo tingrett!»

La oss diskutere regjeringens forslag til domstolsreform, hva denne betyr for oss i Østfold både de ansatte, brukerne og innbyggerne. Vi må se på hvordan vi skal sikre innbyggerne trygghet og nærhet til domstolene fremfor å karakterisere hverandre med all slags tull.

Les også

– Ingen lokale domstoler skal legges ned

Les også

– Ingen domstoler skal legges ned!

Les også

– Blir domstolene slått Tønder og sammen?

Les også

– Har ikke Schou og Pettersen lest regjeringens forslag?

Les også

– Distriktsvennlig domstolstruktur

Les også

– Tingretten i Sarpsborg skal bestå!

Les også

– Regjeringen vil legge ned tingretten og jordskifteretten i Sarpsborg