Ford kurser unge sjåfører for å bedre forståelsen mellom syklister og bilister

KURS: I midten av oktober holder Ford Norge det internasjonale kjøreopplæringsprogrammet Ford Driving Skills for Life på Rudskogen.

KURS: I midten av oktober holder Ford Norge det internasjonale kjøreopplæringsprogrammet Ford Driving Skills for Life på Rudskogen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det internasjonale kjøreopplæringsprogrammet Ford Driving Skills for Life skal i år arrangeres på Rudskogen for tredje året på rad.

DEL

Nær­me­re 700 nors­ke unge sjå­fø­rer har al­le­re­de gjen­nom­ført kur­set. I lø­pet av fire ti­mer skal ung­dom­men med god hjelp av pro­fe­sjo­nel­le in­struk­tø­rer, prø­ve seg både med pro­mil­le­drak­ter og opp­le­ve hvor­dan det er å ut­fø­re opp­ga­ver i rus­på­vir­ket til­stand kjen­nes. Ar­ran­ge­men­tet hol­des på Rud­sko­gen Motorsenter 19. og 20. ok­to­ber.

Viktig læring

Ung­dom­me­ne kjø­rer bil sam­ti­dig som de bru­ker mo­bil­te­le­fo­nen for å for­stå hvor uopp­merk­som­me de blir av det­te. I til­legg får de prø­ve seg bak rat­tet og blir ut­ford­ret i fle­re farts- og bremse­øv­el­ser. De får også trene på å ret­te opp en bil som har fått skrens – noe som er vik­tig lær­dom i for­hold til til­sva­ren­de si­tua­sjo­ner på nors­ke vin­ter­vei­er.

– Ford Dri­ving Skills for Life er vik­tig for­di de unge sjå­fø­re­ne får kjen­ne på krop­pen hvor­dan en nød­brems opp­le­ves, hvor ille det kan gå når de blir dis­tra­hert un­der bil­kjø­ring og ikke minst hvor­dan rus på­vir­ker krop­pen – og også bil­kjø­rin­gen. Det­te tror vi i Ford er et vik­tig ledd for å bedre tra­fikk­sik­ker­he­ten for den­ne ut­sat­te grup­pen, sier Fords ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør, Per Gun­nar Berg, i en pres­se­mel­ding til re­dak­sjon­en.

I år vil hele 8.000 unge sjå­fø­rer i 13 eu­ro­pe­is­ke land gjen­nom­fø­re Ford Dri­ving Skills For Life.

18-26 år

I fjor døde åtte syk­lis­ter og 385 ble skadd i tra­fik­ken i Norge. Som en del av sitt gra­tis kjø­re­kurs for unge sjå­fø­rer – til­byr Ford Dri­ving Skills For Life opp­læ­ring av unge sjå­fø­rer for å bedre sam­hand­lin­gen mel­lom bi­lis­ter og syk­lis­ter.

– Som et ledd i vår sto­re kam­pan­je «Sha­re the Road», som skal bedre for­hol­det mel­lom bi­lis­ter og syk­lis­ter, vil det være en del av det gra­tis kjø­re­kur­set vi til­byr ung­dom­mer – mel­lom 18–26 år – på Rud­sko­gen Motorsenter 19. og 20. ok­to­ber, sier Berg.

Iføl­ge fore­lø­pi­ge tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­by­rå had­de det ved ut­gan­gen av juli i år om­kom­met tre syk­lis­ter el­ler pas­sa­sje­rer på en syk­kel. 126 har blitt ska­det.

VR-briller

For å øke for­stå­el­sen for syk­lis­ter blant bi­lis­ter og mot­satt, har Ford ut­vik­let den ba­ne­bry­ten­de VR-opp­le­vel­sen (vir­tu­ell vir­ke­lig­het) «WheelSwap».

Med «WheelSwap» får bi­lis­ten selv opp­le­ve hvor skrem­men­de det opp­le­ves fra syk­kel­se­tet når bi­lis­te­ne leg­ger seg inn for tett for­an syk­lis­ten el­ler åp­ner bil­dø­ren uten å sjek­ke om det er syk­lis­ter på vei.

Er du syk­list kan du også opp­le­ve hvor­dan det er å være bi­list når syk­lis­ter kjø­rer på rødt lys, kjø­rer ned en­veis­kjør­te ga­ter el­ler fore­tar uven­te­de ret­nings­for­and­rin­ger.

Artikkeltags