Trepartssamarbeidet står sterkt i Viken. Fylkeskommunen, LO og NHO har et nært samarbeid og arbeider tett sammen for å løse oppgaver til det beste for arbeids- og næringsliv i Viken. Vi har stått sammen om den første tiltakspakken fra Viken, og nå må vi stå sammen for å sikre at lærlinger får gjennomført læretida si og ikke minst for å sikre at vi får på plass flere lærekontrakter fra høsten av.

En viktig felles interesse er arbeidskraftbehov og kompetansebehov i Viken fremover. NHOs kompetansebarometer viser at seks av ti bedrifter har et udekket kompetansebehov. I Viken vil det være stor etterspørsel etter fagarbeidere innenfor bygg, data og elektro. Lærlinger spiller en avgjørende rolle for å sikre kompetent arbeidskraft både i privat og offentlig sektor. Flere har behov for læreplass, og Viken-samfunnet er helt avhengig av fagarbeidere og kompetent arbeidskraft uansett hva slags varer og tjenester som skal leveres.

Tilbudet i videregående opplæring er et viktig virkemiddel for å øke andelen elever som fullfører og består. I tillegg skal tilbudet så langt som mulig sørge for en hensiktsmessig balanse mellom søkernes ønsker og næringslivets behov for arbeidskraft.

Denne våren har det vært arbeidet for at de som er lærlinger i dag må få fullført sine utdanningsløp. Nå begynner den store oppgaven med å sikre at de som trenger læreplass fra høsten får innvilget dette. Lærlingen er en viktig ressurs som bidrar med å styrke kompetansen innenfor de ulike bransjer. Lærlingen tilfører arbeidslivet nye øyne, ungdommelig pågangsmot og ikke minst arbeidskraft. Å kunne tilby alle kvalifiserte søkere en læreplass er viktig både for den enkelte og for samfunnet. I Viken trenger vi mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer. Statistisk Sentralbyrå anslår at vi vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2035. Mange av disse hører til i Viken.

Som et konkret resultat av korona-pandemien har læreplassmarkedet blitt svært usikkert i år. Mange bedrifter avventer situasjonen med å ta inn nye lærlinger. Det er derfor mer viktig enn noen gang at bedrifter og virksomheter som allerede har lærlinger, ser på muligheten for å ta inn flere. Samtidig oppfordrer vi virksomheter som ikke har lærlinger til å ta inn lærlinger når aktiviteten tar seg opp igjen. Det er også viktig at Stortinget og regjeringen bidrar der de kan. En økning i lærlingtilskudd vil være et viktig bidrag.

Vi ser ofte at lærlinger er de som først går ut døren og de siste som kommer tilbake når det permitteres. Det er lite framtidsrettet og lite klokt. Lærlinger kan bli frustrert av dette og kanskje også hoppe av. Det er ingen tjent med. Bedrifter som nå har permittert må sørge for at lærlingene blir blant de første som blir tatt inn igjen.

Det finnes mange engasjerte lærebedrifter i Viken. Disse bedriftene ser fordelen av å satse på lærlinger. De tenker langsiktig på eget - og bransjens rekrutteringsbehov. Privat sektor og spesielt industrien har lang tradisjon for å ta inn lærlinger. Slik styrkes bedriftens verdiskaping samtidig som man sikrer kompetent arbeidskraft.

Viken fylkeskommune, NHO og LO oppfordrer kommunene til å ta inn flere lærlinger nå. Slik kan kommunene som arbeidsgiver sikre rekrutteringen av fagkompetanse i framtiden.

Å sikre læreplasser er et stort samfunnsansvar. Bare slik får elever mulighet til å fullføre den utdanningen de har valgt. Det sikrer viktig kompetanse og det bidrar til et seriøst arbeidsliv i regionen. Morgendagens fagarbeidere utdannes i dag.