Etter en konkurs i et Fredrikstad-selskap har en sarping i slutten av 20-årene blitt ilagt konkurskarantene.

Det betyr at han ikke kan opprette et nytt selskap. Han kan heller ikke være daglig leder eller styreleder i et selskap.

På tidspunktet da han ble ilagt karantenen fungerte han som daglig leder og styreleder i tre forskjellige selskaper. Deriblant et selskap i Sarpsborg.

Disse vervene er han nå fjernet fra, viser en kjennelse som ble avsagt i Søndre Østfold tingrett i fjor.

Karantenen varer frem til 1. oktober 2023.

Sarpingen, som er bosatt i Fredrikstad, har ikke kommentert konkurskarantenen overfor Sarpsborg Arbeiderblad.

Tappet selskapet

Det var i juni i fjor det ble åpnet en konkurs i et selskap sarpingen var daglig leder og styreleder for.

Han hadde disse rollene fra februar 2020 og frem til konkursen.

Det var Skatteetaten som begjærte selskapet konkurs.

Konkursboet fikk i juli i fjor medhold å ta arrest i sarpingens formuesgoder på opptil 932.616 kroner.

En måned etter leverte bostyrer sin innberetning til skifteretten.

Den er til tider streng lesing for sarpingens del.

Bostyrer mente blant annet at det er klart at den unge forretningsmannen ikke var skikket til å drive næringsvirksomhet.

I innberetningen fremmet bostyrer derfor et forslag om en to år lang konkurskarantene, som også ville føre til at han mistet sine roller som styreleder og daglig leder i de andre selskapene han var involvert i.

Bostyrer mente også sarpingen har tappet selskapet for til sammen 1,15 millioner kroner, som ble utbetalt til ham selv og hans selskaper.

«Han har dermed tømt dette selskapet for midler, med den konsekvens at kreditorene ikke får dekning», skrev bostyrer.

Dette skal ha fortsatt etter at det ble klart at selskapet ikke kunne gjøre opp for seg.

15.000 uåpnede e-poster

Forretningsmannen skal i en e-post til bostyrer ha forklart at han ikke hadde «så mye oversikt over inngående fakturaer» og opplyste samtidig at han hadde 15.000 uåpnede e-poster.

Dette underbygger påstanden om at driften var uforsvarlig, mente bostyrer.

Sarpingen presiserte senere at dette omfattet private og såkalte «spam» e-poster og at problemet var at det tok for lang tid å gjennomgå alt.

Selv om dette kan være riktig, mente bostyrer at hovedproblemet var at han hadde satt seg i en situasjon der han mistet oversikten.

Betalte ikke leie

Gjennom to andre selskaper skal sarpingen ha leid lokaler i Fredrikstad og Drammensområdet, men det skal aldri ha blitt betalt leie på noen av stedene.

Bostyrer mente derfor at samfunnet har behov for å beskyttes mot hans opptreden og at konkurskarantene ikke var urimelig.

Den unge forretningsmannen opplyste til bostyrer at han hadde kontroll i de selskapene som fortsatt hadde drift og at han derfor motsatte seg å bli fjernet fra eksisterende verv.

I august i fjor fortalte han retten at han aldri før hadde vært involvert i en konkurs og motsatte seg konkurskarantenen.

Han hadde fått bedre oversikt over regelverket og mente at en karantene ville ødelegge videre drift for hans selskaper.

Retten konkluderte imidlertid annerledes.

Den mener at det var skjellig grunn til mistanke om at han har overtrådt straffeloven ved tre tilfeller og at de straffbare forholdene han mistenkes for samlet sett er så alvorlige at det er rimelig å sette ham i en karantene.

Retten mente også at sarpingen hadde opptrådt forsettlig, altså gjort det bevisst eller hatt vilje til å foreta seg handlingen.

Derfor slo retten fast at vilkårene for konkurskarantene var oppfylt og han ble dermed ilagt en konkurskarantene og fjernet fra rollene som daglig leder og styreleder i tre andre selskaper.