- Ja, vi er lei skjulte agendaer. Vi i Sparta finner oss rett og slett ikke lenger i å bli tråkket på, skriver klubben i en åpen redegjørelse til media.

IL Sparta Sarpsborg og FK Sparta Sarpsborg Ungdom har i dag lagt ut en fellesuttalese på sin hjemmeside. De ønsker også at innlegget skal publiseres i sin helhet på sa.no, senere også som leserbrev i avisa.

- Vi håper at fotballinteresserte leser vår uttalelse og gjør sin egen refleksjon, heter det blant annet i redegjørelsen som er undertegnet IL Sparta Sarpsborg-leder Robert Nilsen og FK Sparta Sarpsborg Ungdom-leder Tom Slyngenborg.

Her er fellesuttalelses fra styrene i IL Sparta Sarpsborg og FK Sparta Sarpsborg Ungdom i sin helhet:

«Styrene i Sparta forventer ikke at den menige mann og kvinne, fotballinteresserte eller samarbeidslagets supportere i byen, skal ha den fulle oversikt over det som nå skjer i kjølvannet av navnesaken i SFK Sparta. Til det er denne saken for komplisert og inneholder for mange ulike aspekter, skjedd over flere år. Det vi imidlertid kan håpe på, er at dere leser vår uttalelse og gjør deres egen refleksjon.

Det er tidligere meddelt at Spartas to medlemmer i valgkomiteen i byens samarbeidslag i fotball har trukket seg fra sine posisjoner. IL Sparta Sarpsborg har også meddelt Østfold Idrettskrets om at klubben ikke tillater Sparta-navnet å bli brukt i det nye navnet til samarbeidslaget. Årsaken til disse avgjørelsene er at styret i den nye samarbeidsklubben, SFK Sparta, ikke har Sparta-styrene sin tillit.

Hva skyldes så disse reaksjonene?

Her mener vi det er på sin plass å komme med vår utfyllende versjon, noe vi ikke har gjort tidligere. I mediene og i ulike nettfora er det nå tydelig at det er ”vår tur” til å bli ”tatt”, slik våre kolleger i Sarpsborg FK ble utsatt for tidligere. Enhver står fritt til å ha sine egne meninger. De bør imidlertid være basert på fakta. Beskyldninger i negative beskrivelser som ”pokalpussere”, ”badstuekamerater”, ”bakstrevere”, og at vi har levd for ”- sammen for Sparta” siden vår klubb overtok ansvaret som eliteklubb i fotballsamarbeidet, oppleves som grovt urettferdige.

Vi føler oss ført bak lyset i prosessen med den nye samarbeidsklubben. Vi finner det helt urimelig at klubben vår som framfor noen annen har hevet fotball-Sarpsborg i denne sammenhengen, skal bli neglisjert på helt avgjørende punkter.

Noen faktaopplysninger:

Faktum er at ingen klubber eller sponsorer har bidratt like mye økonomisk og ressursmessig i form av spillere, trenerstab, spillerutviklingsprosjekt, støtteapparat og frivillige som vår klubb. Konkret handler dette om følgende:

* FK Sparta Sarpsborg Ungdom og FK Sparta Sarpsborg elite påtok seg kausjonsansvar og gjelden til Borg Fotball på 600.000 kroner høsten 2003.

* FK Sparta Sarpsborg elite er tilført og styrket med om lag 5,5 millioner kroner gjennom ulike økonomiske bidrag i form av støtte og lån i perioden 2003- 2007. I tillegg kommer bruken av klubbhus og treningsanlegg med tilhørende fasiliteter.

* Videre kommer verdivurderingen av spillerstall og en topp kompetent trener som Sparta rykket opp med i 2003, før laget ble byens satsingslag. I perioden fram til 2007 har verdiøkningen av spillere steget.

* FK Sparta Sarpsborg Ungdom stod for etableringen, utviklingen og den økonomiske innsatsen til driften av spillerutviklingsprosjektet for aldersbestemte spillere til en investering av totalt 600.000 kroner i løpet av tre år.

* FK Sparta Sarpsborg Ungdom har ved tre anledninger ”reddet” samarbeidsklubben økonomisk fra å ikke få spillelisens fra Norges Fotballforbund.

* Allianseidrettslaget Sparta Sarpsborg har gjennom FK Sparta Sarpsborg nylig gitt fra seg tre lag til byens nye satsningslag, SFK Sparta (1. divisjon, 3. divisjon og junior).

Ikke på noe punkt kan vi se at Sparta i dette tilfellet ikke har hatt byens beste som mål og rettesnor i sitt arbeid. Vi har i hele denne tiden vært for fotballsamarbeidet og vært framsynte og løsningsorienterte. I motsatt fall skulle vi ha prioritert å bruke disse betydelige midlene helt annerledes og kun til vårt eget beste internt i klubben.

Skjulte agendaer

De siste dagers hendelser med nytt navn på ekstraordinær generalforsamling 18. mars er den berømte dråpen som har fått begeret til å flyte over. Vi mener det var et resultat av en nøye planlagt og regissert prosess gjennom hemmelige møter og skjulte agendaer som har foregått over lengre tid. Vi kan ikke akseptere slike handlinger.

Da vi overtok ansvaret som eliteklubb i fotballsamarbeidet høsten 2003, hadde vi rykket opp til 2. divisjon basert på egne midler og spillere. Borg Fotball rykket ned i 3. divisjon og var konkurs.

Vi åpnet klubben vår for ledere og spillere i fra Borg Fotball og hele byen forøvrig. Dette var gjort med et oppriktig ønske om kun det aller beste for byens fotball. I samarbeidsavtalen med Borg Fotball var Sparta-navnet et bærende element. Dessverre skulle punktene i denne samarbeidsavtalen om navn, logo og drakter vise seg å bli oversett ved flere anledninger senere.

Intensjonsavtale om å samarbeide

Først da det ble kjent at lederne i FK Sparta Sarpsborg elite og Sarpsborg FK hadde gjennomført samtaler om mulig samarbeid våren og høsten 2006, ble IL Sparta Sarpsborg informert kvelden før intensjonsavtalen ble presentert på en planlagt pressekonferanse på Sarpsborg stadion. Her hadde representantene gått utover sitt mandat, noe som førte til at styrene i IL Sparta Sarpsborg og FK Sparta Sarpsborg Ungdom fant det nødvendig med å gi en intern klargjøring til styret i FKSS elite (utdrag fra 27. februar 2007 ):

”Andre spørsmål som har med navn, logo og fusjon/fisjon skal ikke være tema i samtalene. Dette er det gitt klare føringer om både i klubbplanen til FK Sparta Sarpsborg elite og i lover og vedtekter til allianseidrettslaget Sparta Sarpsborg.”

”Ønsker SFK å gå inn på slike spørsmål, er dette et eget anliggende for IL Sparta Sarpsborg. Følgelig må styret i IL Sparta Sarpsborg ta dette opp til behandling internt i styret eventuelt sette ned et eget utvalg som kan vurdere nærmere slike spørsmål.”

Intensjonsavtale mellom FKSS og SFK

Selv denne klargjøringen både muntlig og skriftlig var ikke tilstrekkelig. Pånytt fikk IL Sparta Sarpsborg seg en overraskelse i slutten av sommerferien 2007 da det ble gjort kjent 15. august at det var inngått enda en ny intensjonsavtale, nå mellom SFK, FK Sparta Sarpsborg elite og SAMS. Her skulle det nye navnet være Sarpsborg Fotball Club (SFC). Dette medførte at leder i FKSS elite fikk offentlig kritikk fra allianseidrettslaget for å føre klubben bak lyset og det ble uttrykt mistillit til leder. Igjen var det ført samtaler og forhandlinger om navn i det skjulte, noe som var et eget anliggende for IL Sparta Sarpsborg.

Unfair Play

Denne møtevirksomheten og prosessen var preget av det vi oppfatter som motsatt av Fair Play; hemmelige møter, møter avholdt uten innkalling til alle, og skjulte agendaer. Vi er av den oppfatning at flere personer som kom til klubben hadde et helt annet mål enn å følge klubbens lover og demokratiske vedtatte avtaler; de ønsket en annen vei i en ny klubb med nytt navn.

Avtalen av 11. oktober 2007

Etter at representanter fra IL Sparta Sarpsborg kom inn i drøftingene rundt et mulig samarbeid med SFK senere på høsten, ble samtalene løsningsorienterte og den nye avtalen ble til slutt undertegnet 11. oktober 2007. Denne avtalen slo fast bl.a. en felles elitesatsing i Sarpsborg Fotballklubb og FK Sparta Sarpsborg. En klar hovedforutsetning i avtalen var at klubbnavnet skulle være SFK Sparta. Dette for å ivareta klubbenes navn i denne satsingen. At det nå atter en gang er endret navn, har ført til reaksjonene fra IL Sparta Sarpsborg og FK Sparta Sarpsborg Ungdom. Følgende skjedde i prosessen rundt navn:

På et møte med partene i avtalen av 11.10.07 og på et styremøte i SFK Sparta uka før den ekstraordinære generalforsamlingen, var det fremdeles entydig at SFK Sparta-navnet skulle benyttes. På pressekonferansen i regi av samarbeidsklubben om navneavslaget fra Østfold Idrettskrets ble det ikke opplyst at navnet SFK Sparta kunne godkjennes ved tilføyelse av for eksempel Fotballklubb. 17. mars, kvelden før det avgjørende møtet, snur styret i SFK Sparta radikalt og fatter et vedtak om navneforslaget Sarpsborg Sparta Fotballklubb. Vi oppfatter dette som nok et forsøk på å etablere et nytt klubbnavn hvor Sparta ville forsvinne både i dagligtale og ellers i offentligheten; kort sagt et brudd på avtalen av 11. oktober 2007.

Til Sarpsborg Arbeiderblads nettavis uttaler samarbeidsklubbens nestleder Gaute Nilsen at ”Idrettsdemokratiet har talt” og at ”det er medlemmene i klubben som bestemmer, og ikke enkeltfløyer”. Da spør vi: Er det idrettsdemokrati når saksdokumenter til årsmøtet ikke er sendt ut på forhånd og heller ikke foreligger ved starten av møtet? Eller at innkalling med dokumenter ikke er sendt ut i samsvar med Norges Idrettsforbunds bestemmelser? Eller at det skriftlige dokumentet fra Østfold idrettskretts ikke forelå? Eller at samarbeidsklubbens styres innstilling til navn først ble gjort kjent under møtet via projektor og skjerm? Eller at de fire navneforslagene ikke ble behandlet som likeverdige benkeforslag, men det mest populære forslaget ble stemt opp mot styrets eget forslag? Eller at det først under opptellingen av stemmene ble gjort kjent, etter spørsmål fra salen, at det er Sarpsborg-navnet som skal profileres i tabeller og media og Sparta-navnet kun blir et taust vedheng – og at det således ikke ble avholdt ny avstemning? Eller at klubbens ansatte og spillere ble bedt om å møte for å stemme på styrets innstilling? Er dette idrettsdemokrati?

Grunnverdier

Vi har forsøkt å redegjøre for flere forhold som er medvirkende årsaker til at IL Sparta Sarpsborg og FK Sparta Sarpsborg Ungdom nå har kommet til et viktig veivalg. De siste hendelser forbundet med navneprosess og ekstraordinær årsmøteavvikling er avgjørende faktorer for det valget styret i IL Sparta Sarpsborg har gjort; nemlig å nekte videre bruk av Sparta-navnet til fotballsamarbeidets elitelag. Vi vil ikke være bekjent av prosesser hvor hensikten helliger bruk av alle midler for å nå sine mål. Det finnes klare grenser for hva IL Sparta Sarpsborg og FK Sparta Sarpsborg Ungdom kan finne seg i av behandling og hvilke prosesser vi kan være bekjent av, etter at klubben vår har vært en stor og helt avgjørende aktør av byens fotballutvikling. Det strider kort og godt mot klubbens grunnverdier som åpenhet og ærlighet. Vi ønsker å gi alle muligheter i vår klubb, men samtidig kan vi ikke finne oss i å stadig bli tråkket på.

IL Sparta Sarpsborg og FK Sparta Sarpsborg Ungdom ønsker oppriktig fotballen i Sarpsborg kun det aller beste for framtida.»

Sarpsborg 22. mars 2008, for styrene i:

IL Sparta Sarpsborg, Robert Nilsen - FK Sparta Sarpsborg Ungdom, Tom Slyngenborg