Det forteller Norges Fotballforbund i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– NFFs påtalenemnd anmeldte Rosenborg BK til Doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av at det i eliteseriekampen mellom Sarpsborg 08 og Rosenborg BK skal ha blitt antent tre knallskudd blant Rosenborg sine supportere. Knallskuddene ble kastet inn mot spillebanen og landet like bak og ved siden av det ene målet. På grunnlag av den foreliggende dokumentasjon og forklaringer, herunder bildebevis, finner utvalget det bevist at Rosenborg-supporterne har forholdt seg som beskrevet i påtalenemndas anmeldelse, skrives det i pressemeldingen.

Ballhenter til legevakt

En ung ballhenter ble fraktet til legevakt for å gjennomgå en hørselstest etter at et knallskudd gikk av like ved der gutten befant seg. Til alt hell var ikke hørselen til gutten skadet.

– Det framgår av NFFs lov at en klubb kan ilegges sanksjoner for overtredelser begått av dens tilhengere i tilknytning til den kamp klubben deltar i. Det stilles ingen krav til skyld hos klubb der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum, jamfør reaksjonsreglementet. Utvalget finner det godtgjort at personer som har handlet på vegne av klubben har handlet forsettlig, og klubben er således objektivt ansvarlig, heter det i pressemeldingen.

Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser er at bruk av pyroteknisk materiale utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment. Bruk av knallskudd er forbundet med en relativt høy faregrad, samt at bruken er egnet til å skape frykt og panikk blant tilskuerne og kampens aktører. Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på tribunen og således i en tilskuermengde. Handlingen ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en større risiko for skade. Videre legges det i skjerpende retning vekt på at knallskuddene ble kastet inn mot spillebanen, hvor kampens aktører og funksjonærer befinner seg.

– Fotballkamper er å anse som en familieaktivitet som både barn og voksne har glede av, og det er etter Utvalgets oppfatning viktig at dette hensyn ivaretas. Derfor er det vesentlig at sikkerheten til enhver tid oppleves som god. Det forhold at personen som ble utsatt for knallskuddet var et barn som frivillig stiller opp som ballgutt og ønsker å bidra på eliteseriekampene, tilsier etter Utvalgets oppfatning av sanksjonen bør skjerpes ytterligere, skrives det.

Skjerpende retning

Endelig legges det i skjerpende retning legges vekt på at Rosenborg flere ganger har blitt sanksjonert for lignende overtredelser. I formildende retning vektlegges klubbens håndtering av hendelsen, ved at vedkommende som antente og kastet knallskuddene har blitt identifisert og sanksjonert.

– Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon med bot på 45.000 kroner er noe for mild. På bakgrunn av den ovennevnte vurdering har utvalget kommet til at en bot på 55 000 kroner er en passende sanksjon, skrives det i pressemeldingen.

Beslutningen kan ankes og er følgelig ikke rettskraftig ennå.