SA brøt god presseskikk

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Sarpsborg Arbeiderblad brakte våren 2018 nyheten om at fabrikken Peterson Packaging flyttet ut av Sarpsborg kommune. Det ble stilt spørsmål om kommunen hadde gjort nok for å finne en egnet tomt til fabrikken. I en artikkel med tittelen «Kommunen sa nei til Peterson-flytting» uttalte en tomteeier at Peterson-fabrikken ønsket å kjøpe en tomt av ham, men kommunen sa nei. Kommunen avviste denne påstanden. I en artikkel dagen etter avviste også fabrikkeieren at kommunen hadde sagt nei.

Klager er Sarpsborg kommune som mener avisen ukritisk har videreformidlet tomteeiers påstander, og at fakta ikke stemmer. Det vises til intervjuet med fabrikkeieren dagen etter, der påstanden om tomtekjøp ble tilbakevist. Ifølge klager var fabrikkeier en nødvendig kilde som avisen skulle kontaktet før publisering, jf. VVP punkt 3.2. Det anføres også at titler går lenger enn det er dekning for, jf. VVP punkt 4.4.

Sarpsborg Arbeiderblad (SA) viser til den løpende debatten. Avisen mener den opptrådte kildekritisk, og at tomteeiers opplevelse og kritikk av kommunen måtte kunne videreformidles. Avisen mener heller ikke påstanden er beviselig feil. Kommunen ved ordfører fikk hele saken til gjennomlesning før publisering, og avga et svar som ble gjengitt i sin helhet. Når det gjelder titlene mener avisen at disse må sees i sammenheng med ingress, bilde/bildetekst som i sum ikke levner tvil om at tittelen er en påstand.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at den innklagede artikkelen er en del av en større pågående dekning i en sak av stor offentlig interesse. Klager er en offentlig instans som må akseptere en kritisk gjennomgang av hva som ble gjort, eventuelt ikke gjort, for å beholde fabrikken i kommunen.

Når det er sagt, må det publiserte være korrekt. At mediene opptrer kildekritiske og kontrollerer opplysninger, handler ikke bare om hensynet til direkte berørte, men også om publikums rett til å bli tilstrekkelig opplyst.

I den påklagede artikkelen mener utvalget at en sentral kilde manglet. En kilde som var nødvendig for tilstrekkelig kontroll av opplysningene, jf. VVP punkt 3.2. Det betyr ikke at tomteeiers påstand ikke kunne videreformidles, men avisen skulle anstrengt seg mer for å undersøke fakta i saken.

Titler skal ifølge VVP punkt 4.4 ikke gå lenger enn det er dekning for i stoffet.  De påklagede titlene på papir og nett, gikk alle for langt, idet påstander fra én part ble fremstilt som fakta. Selv om utvalget ser avisens poeng med at helheten veier noe opp, så mener utvalget at omfanget var av en slik karakter at avisen har brutt punkt 4.4 i VVP.

Sarpsborg Arbeiderblad har brutt punkt 3.2 og punkt 4.4. i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. november 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,

Nina Fjeldheim, Erik Schjenken, Øyvind Kvalnes

Artikkeltags