Det sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen i Sarpsborg kommune til kommunens egne nettsider torsdag.

Bakgrunnen er at regjeringen nå har lagt fra, kommuneproposisjonen for 2023. Det er i denne kommuneproposisjonen som regjeringen presenterer sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegge for det kommende året.

Har fått 260 millioner

Sarpsborg kommune opplyser at Staten har kompensert kommunene for de økte utgiftene i forbindelse med koronapandemien, og at Sarpsborg har fått om lag 260 millioner kroner i kompensasjon for utgiftene kommunen har hatt i 2020 og 2021.

Nå frykter kommunedirektøren at Sarpsborg kommune selv må ta koronaregningen for inneværende år.

– Jeg er bekymret for at vi ikke får avklaring om kommunen selv må dekke koronautgiftene. For Sarpsborg dreier dette seg om 120 millioner kroner hittil i år. Jeg er bekymret for at vi må leve med usikkerheten om kommunen blir kompensert for så store utgifter. Vi har klart å håndtere pandemien på en god måte fordi vi har vært trygge på at staten har tatt regninga. Nå må vi leve med usikkerheten om vi blir stående med en kjemperegning, som vil føre til store kutt allerede i 2023, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen til sarpsborg.com.

Barnevernsreform kompenseres

Kommunedirektøren er imidlertid godt fornøyd med at regjeringen i denne kommune proposisjonen signaliserer at mer av kommunenes utgifter i forbindelse med barnevernsreformen vil bli kompensert. Dette er ifølge Stubø Johnsen positivt for Sarpsborg, som får betydelig økte utgifter som følge av reformen.

artikkelen fortsetter under bildet

– Det er bra at regjeringa har lyttet til oss på dette punktet. Vi ser at barnevernsreformen i utgangspunktet påfører oss rundt 30 millioner i økte utgifter hvert år de kommende årene. Nå vil vi få 7 millioner mer i 2023 og 2024, sier hun videre til kommunens nettsider.

Regjeringens forslag går ut på at mer av kompensasjonen skal fordeles utfra kommunenes utgifter til tiltak i barnevernet, i stedet for at midlene fordeles til kommunene etter kostnadsnøkkelen for barnevern.

Ekstraordinær skatteinntekt

1. januar i år kom det nye endringer når det gjelder utbytteskatt. Disse endringene førte til at personlig skatteytere tok ut mer utbytte enn vanlig i 2021. På landsbasis ga dette en samlet økning i skatteinntektene på rundt 2,3 milliarder kroner. For Sarpsborgs del vil dette bety cirka 20 millioner kroner i økt inntekt i inneværende år.

– Vi hadde en uventet økning i skatteinntekten også for 2021, og det er et viktig bidrag i en presset kommuneøkonomi. Likevel må vi huske på at det en ekstraordinær inntekt som kommunen får bare denne ene gangen, og ikke noe som vi kan planlegge driften ut fra, påpeker Turid Stubø Johnsen.

I kommune proposisjonen foreslår regjeringen å øke kommunesektorens inntekter med mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner neste år. Dett er de såkalte frie inntektene som kommunene disponerer fritt, og som består av skatteinntekter og rammetilskudd. Ifølge kommunedirektøren vil dette for Sarpsborgs del bety en økt inntekt på om lag 20 millioner kroner i 2023.

– God økonomisk oversikt

– Som alle andre i samfunnet så opplever vi i kommunen, at prisene øker kraftig. Blant annet så er strømutgiftene våre for 2022 allerede nesten like store som for hele 2021 til sammen. Jeg er redd de økte inntektene våre vil bli «spist opp» av lønns- og prisveksten. Vi må nok regne med at utgiftene vil øke betydelig mer enn inntektene, forteller kommunedirektøren.

Regjeringen anslår en lønns- og prisvekst på 3,7 prosent for kommunene.

I kommuneproposisjonen legger også regjeringen stort vekt på å begrense den offentlige pengebruken, slik at presset i norsk økonomi kan bli mindre og at det ikke skal bli nødvendig med store renteøkninger.

– Vi har god økonomisk oversikt, men vi lever i en urolig tid og en omskiftelig verden. Begynner renta å stige vesentlig så vil det også ramme kommuneøkonomien. Jeg er forberedt på at den økonomiske utviklingen kan gjøre oss nødt til å redusere gjelda vår ytterligere. Det vil bety at flere prosjekter må settes på vent, avslutter kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.