Full politisk enighet om brevet til samferdselsministeren i jernbanesaken

Samtlige 11 politiske partier i bystyret stiller seg bak brevet til samferdselsministeren der en ber om utredning av alternative traséløsninger for intercity-konseptet og der en samtidig ber om en samlet plan for all togtrafikk gjennom Sarpsborg.