Stasjonssjef Beatrice Bøe og politikontakt Roger Bøe ved Sarpsborg politistasjonsdistrikt forteller til Sarpsborg Arbeiderblad at det lokale politiet over tid har jobbet aktivt inn mot aktuelle miljøer for å få mer kunnskap om og avdekke hvem som rekrutterer til kriminelle miljøer i Sarpsborg.

Ran og utpressing

– For å kunne forebygge rekruttering, kjøp og salg av narkotika er vi avhengig av å informere ungdom og foreldre om hva vi ser, sier stasjonssjefen og politikontakten til Sarpsborg Arbeiderblad.

Politiet har gjennom arbeidet med å få oversikt over disse miljøene registrert at svært unge mennesker som begår svært alvorlig kriminalitet.

– Det er viktig for politiet å trekke frem at de fleste ungdommer er flotte ungdom med sunne interesser, men dessverre ser vi en økning i ungdom som knytter bånd til mer alvorlige kriminelle miljøer, sier stasjonssjef Beatrice Bøe til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Vi ser også en økning i ran og utpressing i ungdomsmiljøer. I tillegg til dette kommer også gjeldskonflikter og bæring av kniv. Dette er alvorlig og en utvikling vi må forsøke å få stoppet. Det er en ekstra bekymring når vi nå ser at barn ned i 12-13-årsalderen er involvert i dette, sier politikontakt Roger Bøe.

Jobber kunnskapsstyrt

Stasjonssjefen og politikontakten forteller at Sarpsborg politistasjonsdistrikt har forebygging som hovedstrategi, og at politiet ønsker å jobbe mest mulig kunnskapsstyrt. Viktige tiltak i den forbindelse er synlighet og tilstedeværelse på prioriterte områder i Sarpsborg for å forebygge kriminalitet og skape trygghet.

artikkelen fortsetter under saken

– Vi må identifisere personer og miljøer som er i en negativ utvikling, og vi samarbeider tett med kommune og skole og relevante samarbeidsaktører i dette arbeidet. For å lykkes i det helhetlige forebyggende arbeidet er politiet avhengig av å samhandle tett med andre som også har en sentral og viktig rolle, sier stasjonssjef Beatrice Bøe.

Politikontakt Roger Bøe forteller at ett av tiltakene som nå er iverksatt er at politiet, vektere fra Storbyen og ungdomskontaktene i Sarpsborg kommune er til stede og godt synlig på bussterminalen i Sarpsborg.

– Vi vet at det er et knutepunkt for ungdom som skal til og fra Sarpsborg sentrum dag og kveld, og at det omsettes narkotika, uheldige miljøer samles og det er en arena hvor det foregår voldsutøvelse, sier politikontakt Roger Bøe i Sarpsborg-politiet.

Bussterminalen – ikke et sted å "henge"

Både politistasjonssjefen og politikontakten er opptatt av at Sarpsborg skal være en trygg by og at det er flere gode krefter i Sarpsborg som jobber sammen for dette hver eneste dag.

Men, som de sier, de ulike etatene som jobber opp mot ungdomskriminalitet klarer ikke dette uten at barne- og ungdomsforeldre i Sarpsborg også kjenner på det ansvaret det innebærer å være forelder.

– Vi er avhengig av at også foreldre er tydelige voksne som gir ungdommen gode råd, setter grenser, og som engasjerer seg i å gjøre Sarpsborg trygg for alle. Bussterminalen er ikke stedet hvor vi ønsker at barn og unge skal "henge". Politiet samarbeider godt med Storbyen, og vi setter pris på deres bidrag med gode tiltak inne på sentret for å forebygge og skape trygghet for ansatte og kunder. Vi vil at ungdommen skal ha en trygg skolevei, og at de og andre skal føle seg trygge når de ferdes i Sarpsborg. Derfor er vi til stede så ofte vi har anledning og det har høy prioritet hos politiet, forteller stasjonssjef Beatrice Bøe.

Politiets arbeid har dessverre også avdekket at det er barn og ungdommer i Sarpsborg som blir utsatt for alvorlig kriminalitet, men som ikke melder i fra til verken sine foreldre eller politiet om dette av frykt for represalier.

– Alle må bry seg!

Stasjonssjef Beatrice Bøe og politikontakt Roger Bøe er begge klare på viktigheten av å melde i fra om kriminalitet. For det er kun på denne måten politiet kan gripe inn og iverksette tiltak overfor de som står bak de straffbare handlingene.

artikkelen fortsetter under bildet

– Vi ønsker at de som har vært utsatt for trusler, vold, ran eller annen kriminalitet anmelder dette til oss. Dette er viktig for at politiet skal få en bedre oversikt over hva som skjer, trender, hvor det skjer, hvem som gjør hva, og for at vi skal får mulighet til å følge opp de involverte på best mulig måte, sier de Beatrice Bøe og Roger Bøe til Sarpsborg Arbeiderblad.

De minner også om viktigheten av at de som blir vitne til straffbare handlinger eller som har informasjon om alvorlige hendelser melder i fra om dette.

– Hvis du har vært vitne til noe som ikke er greit, så si ifra. Alle må bry seg!, er deres klare oppfordring til alle sarpinger.