Ledelsen i Sarpsborg kommune sier klarere ifra en noensinne: Sekundærflyktninger kan knekke hele kommuneøkonomien.

Flyktninger som kommer til Norge blir plassert i kommuner som har kapasitet til å ta imot dem. Der går de gjennom et introduksjonsprogram som varer i fem år, og i alle fem årene får kommunen som har tatt imot flyktninger økonomisk støtte fra staten.

Et økonomisk spørsmål

Når introduksjonsprogrammet er over, står flyktningene fritt til å flytte dit de vil. Sånn må det være, og vi opplever heldigvis ikke at kommuneledelsen vil nekte flyktninger å flytte dit de vil. Men ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) og administrasjonen i Sarpsborg kommune mener den økonomiske støtten også må følge flyktninger som flytter til en annen kommune, de såkalte sekundærflyktningene.

Ordfører Martinsen-Evje er svært opptatt av å påpeke at bekymringene først og fremst dreier seg om økonomi. Kommuneledelsen utspill er ikke en debatt og hvorvidt Norge eller Sarpsborg skal ta imot flyktninger eller ei, den dreier seg om at kommuner som pådrar seg en stor økonomisk forpliktelse må få det kompensert.

Sekundærflyktning

Når en flyktning flytter fra den kommunen han eller hun ble bosatt i, til en annen kommune.

Hvis flyktningen ikke kan flytte til fast jobb i løpet av de fem første årene han er bosatt i en kommune, må han bo i kommunen frem til alle fem årene har gått.

Kommunen som bosetter flyktningen de fem første årene får intergreringstilskudd fra IMDi disse årene, men pengestrømmen stanser når de fem årene er passert. Da velger mange å flytte på seg - og mange kommer til Østlandskommunene.

Situasjonen Sarpsborg kommune beskriver sammenfaller med funn både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gjort. Ikke minst ser en at arbeidsdeltakelsen er lav blant flyktninger: 108.832 flyktninger i alderen 15–66 år var registrert sysselsatt i Norge ved utgangen av 2019. Det utgjør en andel på 52,7 prosent. I hele befolkningen var tilsvarende andel på 72,7 prosent, skriver SSB i publikasjonen Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019.

Stabil situasjon

SSB skriver videre at forskjellen på rundt 20 prosentpoeng mellom flyktninger og hele befolkningen under ett har ligger stabilt de siste ti årene. Det er med andre ord en forutsigbar situasjon ordføreren & co. beskriver. Lav arbeidsdeltakelse gjør at gruppen med sekundærflyktninger også trenger mer økonomisk støtte enn gjennomsnitts-sarpingen. Sarpsborg kommune kan også dokumentere at gruppen oftere utløser barnevernstiltak og oftere får hjelp av forebyggende tjenester.

Flyktning

Et menneske som har forlatt sitt hjemland i begrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk mening, eller for å unndra seg straff for en politisk forgåelse.

Kilde: Store norske leksikon

Derfor er kravet til Sarpsborg kommune høyst betimelig. Myndighetene må se nærmere på hvordan kommuner som bosetter en betydelig større andel sekundærflyktninger en snittet skal kompenseres økonomisk. Når den økonomiske belastningen blir så betydelig som det Sarpsborg kommune dokumenterer, må Kommunal- og moderniseringsdepartementet se nærmere på inntekts- og utgiftsutjevning mellom kommunene. Uten en mer rettferdig utjevning, vil kommuner som Sarpsborg, Fredrikstad og Drammen ikke kunne yte samme kommunale tjenester som kommuner med mindre sekundærtilflytting.

Vanskelig arbeidsmarked

Og som allerede nevnt: Utfordringen skal ikke løses gjennom å begrense hvor flyktninger skal få bosette seg etter fem år. Etter introduksjonsprogrammet må de ha samme mulighet til å flytte som alle andre. Men det kan ikke underslås at lavere arbeidsdeltakelse blant en stor gruppe innbyggere vil gi enhver kommune store økonomiske utfordringer. Og arbeidsdeltakelsen til sekundærflyktninger er dessverre stabil lav over flere år.

Den lave arbeidsdeltakelsen er det flere årsaker til. En stor andel av flyktningene har lav formell utdannelse, og Norge er et land med relativt få arbeidsplasser uten behov for formell kompetanse. Videre viser IMDis gjennomgang at flyktninger oftere jobber ufrivillig deltid, er oftere overkvalifisert i jobben sin og har i gjennomsnitt lavere timelønn enn befolkningen for øvrig. Det kan gi mindre motivasjon til å jobbe i et land med et godt utbygd trygdesystem.

Forutsigbar kostnad

Norge har tilsluttet seg FNs flyktningkonvensjon og Verdenserklæringen om menneskerettigheter og dermed forpliktet seg til å gi beskyttelse til de som trenger det. Den forpliktelsen koster, men den kostnaden er så forutsigbar at myndighetene må finne en mer rettferdig måte å kompensere kommuner som har en stor andel flyktninger.

Når en ser de store ekstrakostnadene Sarpsborg kommune pådrar seg, så må kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) komme på banen og gi tydelige signaler om at departementet vil se på utgiftsutjevningen med nye øyne. Det handler både om å gi flyktninger de hjelpen og støtten de trenger når Norge har tatt imot dem. Og det handler om at Sarpsborg og andre kommuner skal kunne gi gode kommunale tjenester til alle andre i de respektive kommunene. Det vil gi en bedre – og mer rettferdig – situasjon for alle innbyggerne i Sarpsborg kommune.

Les også

Kommunetopper frykter at disse flyktningene fører til økonomisk ruin for Sarpsborg