Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje, sa Aristoteles. Dette får vi smertelig erfare igjen og igjen. En verdensomspennende pandemi og en skredkatastrofe er noe av det som har satt beredskapen på prøve det siste året og krevd menneskeliv.

Staten skal sørge for innbyggernes sikkerhet og trygghet. Senterpartiet mener totalberedskap og totalforsvaret er grunnleggende for å klare dette. Det gjøres mye bra beredskapsarbeid, men vi må bli bedre på å se sammenhengen mellom de ulike aktørene, truslene og sårbarhetene. Derfor vil vi ha en ny offentlig utredning som går gjennom den nasjonale og lokale beredskapen på alle områder, og ser sivil og militær beredskap i sammenheng.

Les også

– Beredskapen i Norge er blitt bedre

Det er over 20 år siden forrige helhetlige gjennomgang av beredskapen kom i utredningen «Et sårbart samfunn». Utvalget tok for seg et bredt spekter av beredskapsområder innenfor de fleste departement, fra samferdsel til finans. Sentrale temaer strakk seg fra forsvar, politi, brann og redning til kraftforsyning, mat- og vannforsyning, bank- og pengevesen, helseberedskap og transportsikkerhet. En kommisjon må se på disse og andre temaer som terror, cybertrusler, migrasjon og nasjonalt eierskap.

Kommunenes beredskap og ansvarsfordeling mellom ulike aktører må løftes. Senterpartiet mener kommunene er en viktig del av beredskapen, men mange strever i dag under et stort ansvar som ikke er finansiert. Etter sentralisering av politiet med den såkalte nærpolitireformen er politiet mindre tilstede, og det kommunale brannvesenet tar større ansvar for politi- og helseoppdrag. Nødnettkostnader legges på kommunene. Under koronakrisen har mange kommuner opplevd økonomiske utfordringer som følge av krisehåndtering.

Les også

Et tryggere Norge med bedre beredskap

Beredskap handler om å være føre var. Truslene er mange og sammensatte. Klimaendringene kan forårsake ødeleggelse, flyktningstrømmer og matmangel dersom vi ikke lykkes i å skape endring. Ny teknologi og et endret trusselbilde skaper nye og mindre synlige farer. Utenlandske oppkjøp av naturressurser, bedrifter og infrastruktur kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge. Hybrid krigføring er blitt et stadig mer aktuelt begrep, hvor den tradisjonelle, militære krigen bare er én del, mens informasjonskrig, propaganda, cyberangrep og terror er med på å forverre situasjonen.

Les også

Rygge - en av Forsvarets viktigste baser

I fjor gikk et annet land til angrep på demokratiet vårt, da Russland angrep Stortingets datasystemer i august. Året 2021 begynte med et fysisk angrep på den amerikanske kongressen, utløst av årelang polarisering og desinformasjon fra en sittende president i stormakten USA. Til høsten er det valg i Norge, hvor falsk informasjon og påvirkningskampanjer er noe av det vi må beskytte oss mot.

Senterpartiet fremmet første gang forslag i Stortinget om en totalberedskapskommisjon i 2018, men ble stemt ned av regjeringen Høyre og Fremskrittspartiet. Da pekte vi blant annet på faren for at Norge kunne rammes av en pandemi, antibiotika-resistens eller multiresistente bakterier, og at legemiddelberedskapen ikke var god nok.

Les også

Nei til salg av Norge!

I en risikoanalyse for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fra 2018 ble sannsynligheten for en influensapandemi vurdert å være høy. I et tenkt scenario ble det skissert et nytt virus som oppsto i Asia i desember, og nådde Norge i midten av januar. På tross av dette, var vi dårlig forberedt da covid-19 var et faktum. Kanskje kunne en gjennomgang av totalberedskapen gjort oss bedre stilt.

I Stortinget har Høyre og Fremskrittspartiet hevdet at de ikke er avvisende til en kommisjon, men at det ikke passer «akkurat nå», senest i 2020. Hvis vi skal vente med å gå gjennom beredskapen til en tid der ingenting skjer, vil en kommisjon aldri bli satt ned.

Det vil alltid være større eller mindre kriser som må håndteres. Det bør ikke hindre oss i å forberede oss på den neste.

Les også

Folk er bedre forberedt

Les også

Seilbåtforsikring, men mangel på mat og helse?

Les også

Bilen er beredskap

Les også

Hva skulle vi gjort uten IT-ansatte i pandemitiden?

Les også

Alle må bidra til god beredskap