Det finnes ikke penger i NTP for videre utbygging av Intercity gjennom sentrum av Østfold-byene. Store kvikkleirefunn der stasjonene var planlagt i Moss og Fredrikstad har gitt full stopp og alt tyder på at Bane NORs planer ikke er teknisk eller økonomisk gjennomførbare. Bane NOR foreslår nå en forenklet løsning fra Råde til Fredrikstad, ved i hovedsak å beholde den gamle traseen. Reisetiden Sarpsborg - Oslo vil i all fremtid bli én time og seks minutter. Banen kan ikke ta mer enn to prosent av forventet godstrafikk over Svinesund etter 2030 og er ikke konkurransedyktig på tid.

Fredrikstad har satt seg på bakbeina og ser ikke for seg andre løsninger. Resultatet er at de heller ikke får penger til mudring og utbedring av farleden til Borg Havn, fordi Nedre Glomma ikke er en del av Transportkorridor Skagerrak.

Muligheten for utvikling av næring med tilhørende arbeidsplasser kan vi se langt etter.

Skagerrakbanen er en del av Ten-T med Transportkorridor Skagerrak, som igjen er en del av samarbeidsprosjektet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) og støttes av STRING, der også Østlandsamarbeidet er med. Skagerrakbanen vil halvere reisetiden for gods- og persontrafikk både mot Oslo og mot Gøteborg. Den vil knytte oss til det europeiske jernbanenettet og bidra til overføring av gods fra vei til sjø og bane.

Aksjon Rett Linjes «kjepphest» er jernbane Oslo - Gøteborg for gods- og persontrafikk, med sentralstasjon for Nedre Glomma på Rolvsøy. Dette ville også gi mulighet for en godsterminal på østsiden, nær eller i tilknytning til det nye næringsområdet på Tofteberg, cirka. 8,5 kilometer fra Øra og Borg Havn, og bare fire kilometer fra Borregaard, men «gjennom Sarpsborg» er en god plan B. Med planlagt godsterminal på Klavestad vil den gi ringvirkninger for hele Nedre Glomma-regionen.

Aksjon Rett Linje er derfor positive til Skagerrakbanen som er et prosjekt under etablering. Det er et initiativ som er tatt av kommunene langs kysten av Bohuslän og som også Indre Østfold har takket ja til. Sarpsborg er forespurt og saken kommer opp i Sarpsborg formannskap 18.02.2021.

Invitasjonen for å få en formålstjenlig jernbane er sendt Sarpsborg kommune med tre spørsmål:

Konsortiet ønsker gjennom invitasjonen å få avklart kommunens interesser og synspunkt, og kommunen bes i første omgang svare ut følgende tre punkter innen 15. mars 2021:

1. Er det ønskelig at en høyhastighetsjernbane mellom Oslo og Gøteborg passerer gjennom Sarpsborg kommune, slik at en ny stasjon også kan etableres i kommunen?

2. Vil Sarpsborg kommune bidra til en rask planprosess av forslaget om en jernbanelinje gjennom kommunen, gjennom eller utenfor byen?

3. Vil Sarpsborg kommune bidra til den nødvendige dialogen med grunneierne og bidra til å sikre grunn for jernbanelinjen?

Kommunedirektøren anbefaler at Sarpsborg kommune ikke deltar i utviklingen av transportkorridoren Skagerak, og høyhastighetsjernbane Oslo - Gøteborg. Dette med bakgrunn i at planlegging, bygging og drift av jernbane ikke er et kommunalt ansvar. Kommunedirektøren mener det er viktig å holde fast ved at denne type samferdselsprosjekter må være forankret i statlig planlegging. Det vil være feil å bruke kommunens ressurser og midler til et slikt prosjekt. Kommunen har også mottatt svært begrenset med informasjon om prosjektet.

God dag, mann - Økseskaft

Nei. Sarpsborg kommune skal ikke planlegge, bygge og drifte jernbane. Det er heller ikke det de blir spurt om. Selvfølgelig må planene være forankret i storting og regjering. Samferdselsministeren diskuterer nå dette med sin kollega i Sverige. Aftenposten har spurt partilederne om finansiering utenfor NTP og H, Ap og de fleste andre er positive. Til og med SV som innrømmer at dette blir noen kameler å svelge for miljøet.

Les også

Sarpsborg vokser - trenger flere tog!

Spørsmålet er faktisk enkelt å svare på.

Vil vi ha en miljøvennlig høyhastighetsjernbane som tar oss til Oslo på under 30 minutter, eller er vi fornøyd med å reise på det gamle sporet selv om det tar over én time?

Vil vi ha miljøvennlig godstrafikk på jernbane, eller vil vi ha 4.500 vogntog på E6 over Svinesund hver dag i 2030?

Vil vi at Sarpsborg skal bli et sentrum for industri og annen næring med tilhørende arbeidsplasser, eller er vi fornøyd med økende arbeidsledighet?

Det er foretatt en grundig Interreg-undersøkelse fra svensk side utført av Trafikkverket. Prosjektet støttes av de tunge organisasjonene EU/Ten-T, ØKS og STRING, som også Østlandssamarbeidet er en del av.

Hvilket signaler Sarpsborg sender sentrale myndigheter avgjøres i kommunestyret. La oss håpe på en overveldende positiv respons.

Les også

Lytt til velgerne - vi må være med på «togreisen»

Les også

– Sarpsborg må få to tog i timen i ny IC-løsning 

Les også

Grunnforhold, nytte og toget til Europa

Les også

Slik får vi mer jernbane for pengene

Les også

– Vi trenger ikke et dobbeltspor!