Lokalvalget 2019 bør handle om hvordan vi alle må jobbe for en grønnere framtid: Bedriftsledere, arbeidstakere, politikere og offentlige myndigheter. Et konkret sted å begynne kan være å legge til rette for lading av elkjøretøy. I Sarpsborg er det kun 31 av de 116 laderne som er hurtigladere.

Det er snart 250.000 elbiler i Norge, og antallet fortsetter å øke. Nesten halvparten av alle nye biler som selges, er elektriske. I tillegg begynner flere og flere el-lastebiler å rulle på norske veier. Det er bra for klimaet og et godt bidrag til å nå FNs bærekraftsmål. Ifølge en fersk undersøkelse fra Elbilforeningen må 7 av 10 elbilister i dag stå i kø når de skal hurtiglade bilen. 85 prosent av alle elbilister bruker slike hurtigladere. Da holder det ikke med et par tusen hurtigladere til sammen i Norge. Ifølge statistikk fra nobil.no er kun 27 prosent av laderne i Sarpsborg hurtigladere.

Et grønt skifte krever god og tilgjengelig ladeinfrastruktur. Selv om det vil utvikle seg et privat marked for slike løsninger på sikt, har kommuner og fylkeskommuner en viktig rolle i å legge til rette for slik infrastruktur i en tidlig fase. Rekkeviddeangst, men også ladeangst, bør snart være en saga blott.

Potensialet for mer klimavennlige transportløsninger og effektiv energibruk er stor, særlig i byene. Skal vi nå klimamålene, vet vi at veksten i persontrafikken i de større byområdene må løses med kollektivtransport, gåing og sykling. Effekten av kollektivsatsingen blir størst dersom den kombineres med at det bygges mer rundt kollektivknutepunkter. Køprising bør innføres i de største byene når gode kollektivtilbud er på plass.

De ti neste årene vil det offentlige handle for mer enn 5.000 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser har potensial til å bli Norges viktigste innovasjonsmotor for de grønne løsningene som er nødvendige. Etterspør nye, grønne løsninger. La klimaperspektivet gjennomsyre hele bestillingen.

Bedriftene må bli flinkere til å bruke eget avfall på nye måter. Gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning gjør at færrest mulig ressurser går tapt. Det gjør at avfall blir en verdifull ressurs, og ikke et problem.

Løsningen på klimautfordringen kommer også til å kreve et enda bedre samarbeid mellom det offentlige og det private. Derfor må klima også være et viktig tema i valgkampen. Bedriftene ønsker seg markeder for grønne løsninger, men trenger kommunene og fylkene med på laget for å få gode og riktige rammebetingelser.

Dette er næringslivets klimaforventninger til kommuner og fylker:

1. Still tydelige klimakrav i anskaffelsene

2. Ta naturressursene i bruk

3. Planlegg smart og gjør det enkelt å kjøre kollektivt

4. Gjør ladeinfrastrukturen tilgjengelig

5. Vær et forbilde i den sirkulære økonomien