Sarpsborg kommune behandler for tiden saken «Alternative skolearenaer - organisasjonsendring». Det er bemerkelsesverdig at bystyret ikke skal behandle saken. Det er mer snakk om barns oppvekstvilkår enn om organisasjonsendring. Bystyret er kommunens øverste politiske organ og saken er langt mer politisk enn de fleste andre saker som bystyret behandler.

Saken bygger på en rapport som kommunen bestilte fra Rambøll Management Consulting. Det er ingen grunn til å betvile konsulentselskapets kompetanse i å vurdere bygg og å beregne kostnader, men når det gjelder barn og skole, er rapporten verre enn svært mangelfull.

Les også

– Hvor er det tverrpolitiske engasjementet?

Barnekonvensjonen, Salamanca-erklæringen og FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) understreker elevers rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole. Ingen av disse føringene inngår verken i rapporten fra Rambøll eller kommunens sakspapirer.

Barneombudet kom i 2017 med en sterkt kritisk rapport om praksisen på spesialundervisningsfeltet. Når verken Rambøll eller kommunen tar hensyn til rapporten, så bør varselsklokkene ringe for kommunepolitikerne. Det er neppe en politisk målsetting å gjenta de feil og mangler som har kjennetegnet norsk spesialundervisning. Spesialundervisningen bør også være i samsvar med menneskerettighetene.

Les også

– Forslaget kan føre til ytterligere segregering av en stor gruppe elever

Kommunepolitikerne i Sarpsborg bør sende saken «Alternative skolearenaer - organisasjonsendring» tilbake til rådmannen og be om å få innarbeidet de menneskerettslige forpliktelsene, føringene fra UNESCO og føringene fra Barneombudet. Skole dreier seg om langt mer enn bygg og kostnader. Saken «Alternative skolearenaer - organisasjonsendring» fokuserer på det trivielle og utelater det viktigste, nemlig å sikre alle elevers rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje må ta grep og løfter saken inn på politikernes bord.

Les også

– Bystyret hopper bukk over elever med spesialundervisning