Det vil komme mange meningsmålinger som omhandler stortingsvalget i Østfold i månedene som kommer. Her vil flere partier fremheve at de så å si vil være på sikker plass med sine representanter. «Det går rette veien», vil det komme fra mange kanter.

Det er allikevel slik at meningsmålinger er i mange sammenhenger viktige å ha med seg, men det er på selve valgdagen alt avgjøres. Da vil velgerne si sitt, og alt vil da bli avgjort.

Som det tidligere er framført fra Pensjonistpartiet har vi ved dette stortingsvalget valgt å stille liste med god representasjon fra hele fylket. Grunnlaget for dette er den valgoppslutningen vi fikk ved kommunevalget 2019, hvor 3.600 velgere valgte å bruke vår stemmeseddel.

Les også

– Det er mange gode grunner til å stemme Pensjonistpartiet i år

Nå tar vi ett skritt videre for at også de synspunkter som opptar våre velgere kan bli fremmet fra Stortingets talerstol.

Pensjonistpartiet vil at de mest vanskeligstilte og sårbare i vårt fylke ikke bare skal få pene ord fra politisk hold, men få virkelig hjelp for å komme ut av sin situasjon. Det er videre kjent av alle partier at i årevis så har situasjon vært slik i vårt fylke at vi har langt flere fattige barn enn i landet ellers. Det var 18 prosent i 2018.

Les også

– Hvor vanskelig går det an å gjøre en sak?

Arbeidsledigheten øker blant unge og eldre i Østfold. Uføreandelen øker også. De økonomiske rammene for NAVs ytelser overfor vanskeligstilte har staten og kommunestyrene sammen avgjørende innflytelse over. De senere årene har Statsforvalteren (tidligere Fylkesmann) med sine tilsynsrapporter underkjent det som flere kommunestyrer har besluttet.

Politisk er dette ikke akseptabelt. At flere kommunestyrer er på «feil side» av streken er rett og slett ikke holdbart. Det blir i mange sammenhenger gitt løfter om hva som skal skje i kommunene fra de ulike partiene når det er kommunevalg, men det blir i mange sammenhenger bare ord.

Les også

– Grensesamarbeidet blir nå satt mange år tilbake

Blir det noe mer når de samme partiene får representasjon på Stortinget? Slike forhold vil Pensjonistpartiet ta opp fra Stortingets talerstol for at ansvarsfordelingen mellom stat og kommune kommer langt klarere fram. Her har mange blitt rammet på en uforsvarlig måte. Slik vil Pensjonistpartiet arbeide med den enkeltes sak. Du skal bli hørt.

Hva skal til for at Pensjonistpartiet skal få representasjon i Stortinget? Som tidligere nevnt så fikk Pensjonistpartiet 3.600 stemmer ved kommunevalget 2019. Det overrasket mange.

Det vil være noe over 160.000 velgere i Østfold (160.820 i 2017) som vil avgi sin stemme ved det kommende valget til høsten. Skal Pensjonistpartiet få plass i Stortinget må stemmetallet økes med rundt 7.000 stemmer, slik at samlet stemmetall blir på rundt 11.000.

Med de utfordringer som mange velgergrupper her står overfor i tiden som kommer vil Pensjonistpartiet være et reelt valg slik vi ser det. Valget avgjøres i september.

Les også

Hva skjer i Østfold?