– Vi har stort behov for mer kapasitet, og dette er et viktig skritt mot utbygging, sier administrerende direktør Hege Gjessing til sykehusets egen nettside.

– Selv om vi er inne i en periode med utfordrende sykehusøkonomi, er det vår oppgave å bidra til et godt sykehustilbud i hele regionen. Det er ikke god nok kapasitet i Østfold, og det skal vi søke å rette på, sier styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem.

Sprengt kapasitet

Den somatiske sengekapasiteten ved Sykehuset Østfold har behov for utvidelse og en evaluering har vist at det er færre somatiske senger enn det som opprinnelig ble planlagt.

Sykehuset Østfold HF har gjennom den første fasen vist at eksisterende kapasitet på 418 senger, inklusive nylig etablert utvidelse med 18 senger, er altfor lite. Beregnet kapasitetsbehov på faktisk aktivitet (2019) er på 461 senger. Prognoser tilsier at det i 2040 vil være behov for 547 senger.

– De siste årene har vi gjort mange endringer for å utnytte kapasiteten i sykehuset maksimalt, og vi har ingen mulighet til å utvide kapasiteten ytterligere uten å bygge nytt. Vi er glad for at styret i Helse Sør-Øst forstår hvilken situasjon vi er i, sier Gjessing.

Styret i Helse Sør-Øst anbefaler nå fire alternativer i det som kalles konseptfasen. Nå skal det velges hvilket konsept de skal gå for og det er Sykehuset Østfold som har ansvaret for planlegging og utvikling av nytt stråle- og somatikkbygg.

Det skal utredes fire alternativer i konseptfasen

Null-alternativ

Ingen endring i dagens bygningsmasse

Alternativ 1

Utvidelse av somatisk sengekapasitet med tilhørende arealer innen poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke-medisinske støttefunksjoner.

Alternativ 2

Utvidelse av somatisk sengekapasitet med tilhørende arealer som i alternativ 1 og stråleterapi.

Alternativ 3

Utvidelse av somatiske sengekapasitet med tilhørende arealer som i alternativ 1 og stråleterapi – trinnvis utbygging med prioritering av somatikkbygg.

Alternativ 1 inneholder ikke stråleterapi, men er tatt med som et sammenligningsgrunnlag for alternativ 2.

Milliardkostnad

Kostnaden er usikker, men prosjektinnrammingen har vist at alle de tre alternativene vil få en kostnad på cirka 2 milliarder kroner.

Alternativ 1 viser en utbyggingskostnad på 1,9 milliarder, mens alternativ 2 vil passere to milliarder.

– Investeringskostnaden er dermed cirka 100 millioner kroner høyere enn i økonomisk langtidsplan, noe som skyldes både høyere kvadratmeterpris og økt antall kvadratmeter. Det er scenario 1 som tilsvarer nasjonal framskrivingsmodell, skriver administrerende direktør Terje Rootwelt i saksframlegget til styret.