Ingjerd Schou fremhever i SA den 18. februar mye som går bra og bedre i politiet. Det er ingen tvil om at det er mye som går bra og bedre. Politiet gjør fremskritt hvert år, men det er ingenting av det Schou lister opp som har noe med nærpolitireformen å gjøre.

Å ansette flere politifolk, kjøpe politibiler og helikoptre eller bygge beredskapssenter har med budsjetter å gjøre. Som kjent er det ingen reform som trykker penger. Det fullt mulig å øke budsjetter uten en reform. Det har skjedd i stort sett alle sektorer de siste 20 årene. Forsvaret har for eksempel også fått nye jagerfly og annet utstyr de siste årene uten en reform.

Det er forståelig at Høyre ikke vil snakke om den såkalte nærpolitireformen som de er ansvarlige for. Da får vi minne Høyre på hva som var målet med denne: «Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

Vi i Senterpartiet forholder oss til de faglige vurderinger som gjøres. Så langt i 2021 har det kommet flere interessante dokumenter som rapport fra Riksrevisjonen, Riksadvokatens rundskriv, kapasitetsvurdering fra Politidirektoratet og en områdegjennomgang av politi- og lensmannsetaten. Disse viser at det er alvorlige mangler ved politiets evne til å håndtere datakriminalitet og at tusenvis av tips om blant annet overgrep og svindel ikke følges opp.

Videre påpeker Riksadvokaten at saksbehandlingstiden for straffesaker går opp - særlig når det gjelder seksuelle overgrep. Vi vet også at oppklaringsprosenten for straffesaker er på det laveste på ti år.

PODs kapasitetsvurdering at det kun ble to ekstra tilgjengelige årsverk på patrulje i hele landet fra 2015-2019 og områdegjennomgangen viser at styringen av politiet fra departement og direktorat er svak, altfor detaljert og bærer preg av mistillit. POD har heller ikke oversikt over pengebruk i milliardstørrelse.

At Senterpartiet påpeker dette er kanskje ubehagelig, men vi må faktisk bygge og utvikle politiet på bakgrunn av disse dokumentene, ikke på bakgrunn av leserinnlegg.

Senterpartiet ser at regjeringas sentralisering av politiet har ført til for store hull i lokal tilstedeværelse, forebygging og daglig kontakt mellom folk og politiet. Vi er sterkt bekymret for situasjonen knyttet til politijuristene som sendte et varsel om egen arbeidssituasjon i Øst politidistrikt før jul.

Les også

– Politireformen fungerer!

Vi vil styrke de gjenværende lensmannskontorene og politistasjonene, og vi vil i motsetning til regjeringa fortsette å øke antall politifolk og annen kompetanse politiet behøver som IKT-spesialister og ingeniører.

Under regjeringa har sentralt politibyråkrati vokst med 725 årsverk. Det er blitt brukt over 5,4 milliarder på konsulenter. Senterpartiet er grunnleggende motstandere av mer statlig byråkrati og rapportering. Vi vil legge ned Politidirektoratet, overføre mer penger til politidistriktene og sørge større handlingsrom lokalt. Høyres løsninger på å bygge gigantiske byråkratier i Oslo vil vi kjempe mot.

Senterpartiet vil ha mer politifolk ut blant folk - særlig for å styrke forebygging av kriminalitet, bygge opp kompetansemiljøene og sørge for lokalt tilgjengelig politi for folk i hele Østfold.

Les også

– Senterpartiet sier nei til sentralisering og ja til å få tilbake lokale lensmenn

Les også

– Satsingen på Øst politidistrikt er historisk

Les også

Senterpartiets politibløff

Les også

– Regjeringen vil legge ned tingretten og jordskifteretten i Sarpsborg

Les også

Var det nødvendig å endre politiet?