Gå til sidens hovedinnhold

– Ta på nye briller i planlegging av ny trasé!

Intercity i Østfold

Etter å ha lest artikkelen om samferdselsminister Knut Arild Hareides besøk i Sarpsborg for en tid tilbake, forstår jeg at regjeringen vurderer å starte prosjekteringen av Østfoldbanen på nytt. Hurra! Endelig en gyllen mulighet til å rydde opp, og ikke minst spare samfunnet for milliarder. Jeg er iblant samfunnsmessig engasjert/interessert, og kjenner litt til grunnforholdene i Østfold. Jeg mener nå at tiden kanskje er moden for å ta på seg nye briller i jernbanesaken.

Gjennom for mange år med vinglete saksprosess om utbygging av Østfoldbanen, har vi blitt vitne til krangel om trasévalg med tilhørende kalkyler og politisk dragkamp. Samtidig har vi observert manglende faglig-, analytisk-, økonomisk- og geoteknisk kompetanse, som blant annet også har medført en mildt sagt enorm prisøkning.

Hvis man nå skal starte prosjekteringen på nytt, er håpet at man starter med en grundig konseptvalgsutvelgelse med tilhørende behovsanalyser, økonomianalyser, mål og krav og alternative løsninger.

Med politisk mot og vilje har vi nå muligheten til å skape et godt, realistisk og framtidsrettet jernbaneprosjekt uten stor budsjettsprekk. Det er da viktig at man kvitter seg med fastlåst politikk og prestisje, og heller engasjerer et uhildet knippe med eksperter som har god kompetanse innenfor de berørte fagområdene. Samtidig er tiden inne for å tenke nytt, og jeg har tre forslag som jeg synes bør vurderes:

Forslag 1: Legge tilnærmet hele jernbanetraseen på «raryggen» eller «raryggskråningen».

Raryggen er en naturlig skapt morène som strekker seg gjennom hele det sørlige Østfold i retning sørøst. Moréne regnes for å egne seg godt som underlag for fundamentering. Å legge jernbanen på raryggen /raryggskråningen vil medføre generelt forbedrete grunnforhold og dermed enklere/billigere fundamentering. Jeg er klar over at det kan forekomme marine avleiringer også i forbindelse med moréne, men dette vil nok være av marginal betydning, rent teknisk/økonomisk.

Følger man raet fra Råde til Sarpsborg og videre til Halden, vil det langt på vei bli en rett linje som korter ned på og gjør utbyggingen av den prosjekterte distansen vesentlig billigere. Med relativt små tilpasninger, vil traseen kunne ligge på raryggen/raryggskråningen hele veien.

Det vil bli behov for tre stk. bruer, ved kryssing av Aagaardselva, ved kryssing ved Sarpefossen og ved kryssing ved Halden (Svinesund eller Tistedalen). Raet er en markant del av landskapsbildet i Østfold, og et ev. valg av foreslått trasé vil ganske sikkert medføre protester. Jeg er dog overbevist om at god planlegging gjør det mulig å ikke sjenere landskapsbildet i vesentlig grad.

I trasévalg sørøst over fra Sarpsborg, er det to løsninger (Alt I og Alt II), samt en kombinasjonsløsning. Alt I er både lengst (gjennom Norge) og til dels teknisk vanskelig. Den traseen innebærer hele strekningen til Kornsjø, og kan få et teknisk problem ved den kraftige stigningen opp til Tistedalen.

Alt II tar med seg hovedproblemet for prosjekteringen til nå, nemlig de særdeles vanskelige grunnforholdene med marine avsetninger, som man endelig er blitt oppmerksom på. Det vil bli et for dyrt alternativ.

Alt I kan kombineres med Alt II, og peker seg helt klart ut som den beste løsningen både teknisk og økonomisk. Traseen tar av fra Alt I midtveis ut på «Rokkeveien» mot Halden, og dreier (avhengig av analyser av grunnforhold) mot Svinesund/Isebakke og krysser Iddefjorden. Valg av krysningspunktet må selvfølgelig koordineres med Sverige, hvor det nå også arbeides iherdig med planer for en ny jernbanetrasé gjennom Bohuslän (ev. Dalsland).

Forslag 2: «Sløyfen» nedom Fredrikstad.

Dette blir kanskje det vanskeligste, men utvilsomt det viktigste «grepet» for å finne den beste løsningen. Det vil kreve «politisk mot» å gå imot noe som nesten er pre-akseptert etter føringer fra sterke fredrikstadpolitikere. Men, selvfølgelig – de har ikke nødvendigvis rett.

Samfunnsøkonomisk er det forkastelig å bygge via Fredrikstad. Jf. kostnadssprekken ved utbedringen av Mosseveien ved Seut. Det er allerede slått fast at grunnforholdene medfører enorme kostnader, og det kan ikke være riktig å sende regningen til det øvrige norske samfunn.

Ved riktig håndtering av Forslag 1, bør Fredrikstad tilknyttes via eksiterende linje – enten til Råde eller Sarpsborg. Allerede i dag reiser mange med bil/buss fra Fredrikstad til Råde for å ta toget. I det store bildet er det også tidssparende (for de aller fleste reisende) å slippe sløyfen om Fredrikstad – både fra Oslo og fra Halden/utlandet.

Jeg tror at en gjennomføring av Forslag 1 og Forslag 2 vil spare den norske stat for beløp i flere milliarder klassen.

Forslag 3: Overstyre Bane NOR.

Bane NOR uttaler at de ikke vil vurdere andre alternativ enn sine egne. Her er de på kollisjonskurs med store deler av samfunnet og diverse lokalpolitikere. Slik skal det ikke være. De har ikke ubegrensede fullmakter, og skal heller ikke ha det! Det er nødvendig med en opprydning. Bane NOR er underlagt Samferdselsdepartementet som igjen styres av Stortinget. Hvis man i det hele tatt vurderer å starte en ny utredning kreves det bred politisk vilje til å pusse sine brilleglass.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.