Bedre Byutvikling (BBS) og Østre Vel inviterer alle politiske partier og innbyggere til åpent møte om byutvikling. Det Rette Parti (DRP) takker for invitasjonen. Vi vil gjerne bidra til bærekraftig utvikling av Sarpsborg sentrum generelt og østre bydel spesielt.

I en ytring i SA etterlyser Magnus Thue og Olga Shamshurina klarere fremtidsvisjoner på vegne av østre bydel. Det er en betimelig etterlysning, men vi kan ikke stille oss bak all kritikken som rettes mot ordfører, kommunen og andre politiske partier. De berørte kan imidlertid svare for seg selv om de ønsker.

Den nylig vedtatte sentrumsplanen gir klare føringer for hvordan sentrum skal utvikles. Det er her den største veksten av blant annet boliger skal komme. Østre bydel er en integrert del av sentrum og har sin rettmessige plass i dette bildet. Imidlertid står dessverre ofte andre områder i kommunen mer i fokus enn østre bydel. Det er synd, for behovet for forandringer er åpenbar.

Det skjer positiv utvikling i østre bydel. Vatvedt Torg og gamle Kirkegata skole er to av flere eksempler på det, men det går sakte. For sakte. Tempo er ofte mangelvare i all kommunal virksomhet, så også byutvikling.

Byutvikling handler om mer enn boligbygging. Det dreier seg også om å få et mer aktivt næringsliv i sentrum, og vi ønsker flere grønne lunger. Noe bør kunne gjøres ganske raskt på de stedene i østre bydel hvor det allerede ligger til rette for oppgraderinger. Dokumentet til Ingar Brattebakk - AFI - fra 2016 kan blant annet hentes fram fra skuffen.

Det som hemmer en real ansiktsløftning av østre bydel, er hensynssonen rundt Borregaard. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har gitt Sarpsborg kommune klare anbefalinger om hvordan sikkerhetssonen skal tolkes og benyttes. Kartet, som er utarbeidet, var et viktig grunnlag da sentrumsplanen ble utarbeidet.

Sikkerhetssonen virker snever og streng. Det burde være mulig å gå i ny dialog med DSB for å skape bedre vekstvilkår for østre bydel i en tid der Borregaards virksomhet ikke lenger kan være så farlig. Det kan også virke noe inkonsekvent hvor man kan bygge boliger og hvor man ikke kan, satt opp imot hvor det er mulig å etablere næringsvirksomhet. Uansett må sikkerhetssonen tas hensyn til, selv om den aldri så hemmende er.

Pellygata går gjennom østre bydel. Den tidligere handelsgata er død etter politiske feilgrep. Gata må oppjusteres og endres, men her kverner den politiske prosessen uhyre sakte. «Alle» snakker om det, men ingen gjør noe. Med vellykkede grep her, vil det komme østre bydel til gode.

Det Rette Parti (DRP) ser fram imot dugnadsmøte første tirsdag i september. Utfordringen blir å gjøre disse workshopene, med alle sine fagre løfter og kreative innspill, om til handling.