Ole André Myhrvold og Senterpartiet fortsetter å tegne et skremmebilde av regjeringens politikk. Nå sist er budskapet at «regjeringen durer på for å sentralisere rettsvesenet i Østfold, og å legge ned Sarpsborg tingrett». Dette er så feil det kan bli. Den seieren vi fikk før sommeren som innebærer at tingretten, blant annet i Sarpsborg, skal bestå - lever i beste velgående. Det regjeringen nå foreslår er å etablere større rettskretser, men med dagens etablerte rettssteder.

Ingen domstoler eller jordskifteretter skal legges ned. Vi har i dag imidlertid noen helt sentrale utfordringer i norske domstoler som vi ikke kan se bort ifra. Det handler blant annet om å rekruttere dommere, at domstolene er sårbare fordi det er små fagmiljøer, at for få dommere enkelte steder gjør at dommerne kan være inhabile i enkeltsaker og at flere domstoler har mye ledig kapasitet mens andre har saker i kø.

Les også

– Regjeringen vil legge ned tingretten og jordskifteretten i Sarpsborg

I et høringsbrev til justiskomiteen nå i oktober skriver lederne i 27 små og mellomstore domstoler (blant andre Fredrikstad, Sarpsborg og Halden) at de uttrykker sin støtte til en helt nødvendig reform av domstolstrukturen i første instans. De skriver: «De som hevder dagens struktur er den beste for domstolene også i årene fremover, har ikke svar på de mange utfordringer domstolene står overfor som følge av endringer i samfunnet forøvrig. Typisk gjelder dette krav til økt spesialisering, digitalisering, og de utfordringer de minste domstolene står overfor når det gjelder rekruttering. Nærliggende er at det forventes at behandlingen av barnesaker i første instans samles til noen utvalgte tingretter av en viss størrelse dersom det ikke gjennomføres en strukturreform, jf. anbefalingen fra Særdomstolsutvalget i NOU 2017:8. Dette er et forslag som vil kunne få store konsekvenser for domstolene i distriktene. Vi vil derfor så sterkt vi kan oppfordre Stortinget om å gjennomføre den nødvendige utvidelsen av rettskretsene.»

Hensynet til nærhet, lokal forankring og kompetansearbeidsplasser tilsier at alle rettssteder opprettholdes. Regjeringen foreslår derfor ikke å legge ned noen tingretter. Utvidelse av rettskretsene skal først og fremst sikre en bedre saksfordeling mellom domstolen innenfor rettskretsen. Vi foreslår ikke hovedseter i hver rettskrets - det legges derfor ikke føringer for hvor domstollederen skal ha sitt daglige virke. Rettsstedene likestilles.

Det er flere gode grunner til den foreslått utvidelsen av rettskretsene. Vi sikrer et likere domstolstilbud med sterkere fagmiljøer i hele landet. Det er avgjørende for rettssikkerheten at sakene behandles av faglig oppdaterte dommere. Gjennom større rettskretser gis et større dommerpanel å velge mellom. Risikoen for inhabilitet minker, og advokatene møter ulike dommere og således økes uavhengigheten. Det er også lettere å rekruttere dommere til en større rettskrets.

To forskere ved Økonomisk Institutt ved UiO har analysert 40.000 tingrettsdommer og funnet at det er store forskjeller mellom dommere i hvor tilbøyelige de er til å idømme ubetinget fengsel og at dommere i større tingretter dømmer likere enn dommere i mindre tingretter. En strukturendring vil kunne oppnå likere avgjørelser og utjevne forskjeller.

I dag er det mange ting- og jordskifteretter som nesten ikke har arbeidsoppgaver mens andre domstoler i nærheten har lange køer. I gjennomsnitt er kapasitetsutnyttelsen i nærmere 370 tingrettssaler på rundt 30 prosent. 11 tingretter har gjennomsnittlig belegg på 20 prosent. Riksrevisjonen betegner situasjonen som «svært alvorlig» om at ikke flere domstoler når Stortingets mål for saksbehandlingstid i straffesaker. Effektiviseringspotensialet med dagens ressurser er på åtte prosent. 25 tingretter kan behandle mer enn ti prosent flere saker, 15 tingretter mer enn 20 prosent flere, og 5 tingretter mer enn 50 prosent flere. Derfor er større rettskretser viktig for å øke fleksibiliteten og fordelingen av sakene mellom tingrettene.

Senterpartiet må gjerne forsøke å tegne et feilaktig bilde i sin argumentasjon for å forsvare det bestående. Men er de opptatt av kvaliteten på de tjenestene vi som innbyggere har rett på så bør de faktisk åpne øynene og se hva som er utfordringene. Høyre er opptatt av å løse de utfordringene vi som innbyggere møter. En utvidelse av rettskretsene vil sikre den rettsikkerheten vi i Norge kan være stolte av - også inn i fremtiden.

Les også

En seier for desentralisering og rettssikkerhet!