Det er åpnet for 55.000 kilometer i Norge for tømmervogntog, mens det kun er åpnet drøyt 5.000 kilometer for frakt av ferdigvarer med modulvogntog. Tømmervogntog frakter råvarer, tømmer, mens modulvogntog frakter ferdige varer.

Vegdirektoratet har nå varslet at veger som i dag er tillatt for 24 meters vogntog for tømmer kan åpnes for modulvogntog på 25,5 meter, altså 1,5 meter lengre. Næringslivet, inkludert Treindustrien, setter sikkerhet foran alt. Det legges til grunn at Statens vegvesen sørger for et regelverk som ivaretar sikkerhet på vei. Krav til sporingsegenskaper er de samme for begge kjøretøytypene.

Det er høyst urimelig og konkurransevridende at veier som er åpnet for tømmertransport ikke åpnes for modulvogntog. Det ble i 2014 åpnet for modulvogntog i Norge, men hver enkelt veistrekning må åpnes for seg. Prosessen er komplisert og involverer flere veieiere, fylker, kommuner, staten og Statens vegvesen. Men, det overlates til fylkene selv å avgjøre hvilke veier dette skal gjelde.

Les også

– Vi vurderer en åpning

Statens vegvesen slår fast at selv i områder med noenlunde like veiforhold finner man fylker og kommuner hvor tilnærmet all veg er åpnet for tømmervogntog, mens man i nabokommunen kun har åpnet et utvalg av strekninger. Mange veier i Viken har siden 2014 vært søkt om for modulvogntog. Basert på dette bør Viken ha oversikt og samme muligheter som Innlandet fylke til å finne løsninger raskt.

Fylkesrådet i Viken uttaler ønske om å bidra til aktivitet i økonomien, å skape jobber, at varer og folk transporteres effektivt, og at næringslivet lykkes. Samtidig signaliserer fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) og fylkesråd for samferdsel i Viken fylke, Olav Skinnes (Sp), behov for mer tid for å gjøre sine vurderinger. For næringslivet er det vanskelig å finne det logiske i handlingsmønsteret til Viken fylke.

Å fortsette byråkratiske prosesser i denne saken som har pågått helt siden 2014 opprettholder usikkerhet og trygger ikke arbeidsplasser eller industri. Snarere tvert imot. Det er bra at fylkesrådslederen vurderer åpning, det trenges snarlig handling for å trygge arbeidsplasser. Innlandet fylke er et eksempel til etterfølgelse.

Les også

Viken fylke - hjørnesteinsbedriftene trenger dere nå!

Innlandet fylke har med et pennestrøk og nærmest uten investeringer åpnet og prioritert vegstrekninger for modulvogntog. Dette er vegstrekninger som er viktige for industri og arbeidsplasser, dette er svært gledelig. Det gir forutsigbarhet i en tid der usikkerhet er den største trusselen for norske arbeidsplasser.

Modulvogntog benyttes først og fremst til å frakte varer fra et produksjonssted og ut til en kunde, eksempelvis industri, byggevarehandel, eller til logistikkterminaler. Det er ikke behov for å kjøre modulvogntog i boligområder, eller frakte fisk fra et sagbruk og ut i skogen.

Les også

– Norske veier er ikke dimensjonert for godsvolumene som vil prege fremtiden vår

Les også

Og vi privatbilistene skal betale...