Smitteverntiltak og økonomiske hjelpetiltak må gå hånd i hånd. Derfor har Arbeiderpartiet igjen tatt ansvar og fått med oss de andre opposisjonspartiene på viktige støttetiltak for arbeidsfolk og bedrifter.

Med over tjue forslag tvinger vi gjennom en rekke løsninger som er nødvendige for å sikre folks inntekt, forhindre at arbeidsplasser nedlegges og for å bidra til at vi er klare for å få arbeidsmarkedet og økonomien raskt i gang når smittevernstiltakene endelig kan lempes.

Utformingen av støtteordningene har i utgangspunktet vært regjeringens ansvar. Regjeringen har dessverre gjennom hele pandemien vært bakpå og kommet sent med svake og lite treffsikre ordninger. Den kompensasjonsordningen for næringslivet som de la fram, var ikke tilpasset dagens situasjon for å treffe bedre og flere. Når samfunnet stengte ned ved inngangen til 2021, har Høyre og de andre regjeringspartiene tilsynelatende ikke tatt inn over seg alvoret for arbeidsplasser og bedrifter når samfunnet stenges uten ny støtte. Da måtte Stortinget ta jobben med å finne forslagene som kan sikre at flest mulig arbeidsplasser og bedrifter kommer seg gjennom krisen.

Nå trengs mer trygghet, rettferdighet og forutsigbarhet for å unngå at konsekvensene av krisen blir skjevt fordelt.

Arbeiderpartiet er spesielt fornøyde med at vi fikk forlenget den høyere dagpengesatsen, utvidet maksimal dagpengeperiode til 1. oktober og at vi fikk flertall for en milliardsatsing på arbeidsrettede tiltak og kompetanseutvikling for ledige og permitterte. Det er avgjørende at folk har trygghet i krisen og at vi gjør det vi kan for å hjelpe folk tilbake i arbeid. Der det uansett ikke blir mulig å komme tilbake på jobb med det første, er det viktig at man bruker tiden til å utvikle egen kompetanse heller enn å være passiv som permittert eller ledig.

Vi har også vært opptatt av at kompensasjonsordningene burde tilpasses for å treffe flere og bedre. En egen ventilordning for bedriftene som faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen har vært en prioritet for oss i Arbeiderpartiet lenge. Nå må regjeringen følge opp disse tiltakene raskt slik at vi kan ta vare på arbeidsplasser og bedrifter over hele landet.

Dessverre er Frp fortsatt unnvikende når det kommer til de som har minst, de som har vært på arbeidsavklaringspenger - og de vil ikke gi folk feriepenger. Dette er viktige tiltak for arbeidsfolk som vi vil jobbe videre med å få gjennomslag for. Vi må også våge å stille tydeligere sosiale krav til bedriftene som får støtte, og jobbe videre med tiltak som bidrar til at enda flere treffes av ordningene.