Leser i mandagens avis at seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Kjell Vidar Seljevoll, uttaler til Sarpsborg Arbeiderblad at de tar kritikken om utsetting av ulveparet i Trøsken/Våler-området til etterretning. Han uttaler også at de er interessert i opplysninger om lokale forhold, men skylder på lang juleferie slik at kontakten med lokale myndigheter ikke har vært bra nok i dette tilfellet.

Denne uttalelsen faller på sin egen urimelighet, og kan ikke tas seriøst når en kan lese en uttalelse fra Miljødirektoratet 16.12.21 hvor Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, uttaler at de ikke vil offentliggjøre slippstedet før etter at flyttingen er gjennomført, for å skjerme dyrene og operasjonen.

Hele operasjonen bærer derfor sterkt preg av at flyttingen var fast besluttet og at lokalbefolkningens meninger overhodet ikke var interessante. Når ikke engang ordførerne i de aktuelle områdene får beskjed før kvelden før flytting av ulvene, er dette et direkte maktovergrep og en hån mot demokratiet og lokalsamfunnet.

Jeg vil også spørre hvor Mattilsynets ansvar ligger i denne saken? Når ulvene blir flyttet til Østfold er det her også betydelige flokker med sau og lam på beite. Bondelagslederen i Innlandet opplyser at ulvene har drept flere storfekalver i beitesesongen i Østerdalen, hva da med beitedyr i Østfold? Skal Mattilsynet bruke sin makt til å forby dyrehold i disse distriktene dersom en erfarer at ulvene gjør innhogg i flokkene? For da har jo bøndene rett på erstatning? Eller skal man bare avvente til bøndene resignerer og slakter ned, og bærer tapet av avviklingen selv, slik det oftest skjer?

Eller skal Mattilsynet bruke den autoritet de har og gi beskjed om at dette området ikke er aktuelt for å sette ut et ulvepar hvor målsettingen er at de skal formere seg? Her mener jeg Mattilsynet, som har ansvaret for dyras velferd, må bruke sin autoritet for å påvirke Miljødirektoratet. For all erfaring tilsier at ulv og beitedyr ikke gir god velferd for beitedyra. Og i PDKs program sier vi at husdyrhold kommer foran vern av rovdyr.

Les også

– Uakseptabel utsetting av ulver

Og man kan ikke skylde på Bern-konvensjonen for at vi skal ha ulv i Norge, for da den ble undertegnet hadde vi ikke ulv i Norge, vi er derfor ikke pålagt å opprettholde en dyreart som vi ikke hadde da denne konvensjonen ble underskrevet. Det er derfor Miljødirektoratet som er på tynn is ved å bruke enorme summer på å opprettholde ulvebestanden i Norge. Regjeringen skulle heller prioritere levende bygder som bidrar til å øke selvforsyningsgraden av mat i landet.

Og nå har vi bare nevnt ulv kontra beitedyr. En annen sak er frykten mennesker har for ulven. I det distriktet ulvene nå er flyttet til ble det prioritert å hente og bringe barna i distriktet til og fra skolen på begynnelsen av 2000-tallet p.g.a. fare for ulv. Skal man oppleve det samme nå? Er ulven så viktig at den skal gå foran alle andre hensyn?

Vi i PDK sier nei! Vi må prioritere mennesker og dyr fremfor rovdyr. Vi vil ikke lenger at regjeringen, ved Miljødirektoratet, skal tyrannisere befolkningen med ulv.

Les også

– Selvsagt ønsker vi ulvene velkommen

Les også

– Ja takk til genetisk viktig ulv!