Det Rette Parti (DRP) misliker sterkt at Fredrikstad kommune blander seg inn i Sarpsborg kommunes anliggende. Det at vår nabokommune går i kompaniskap med Bane NOR er vel et utslag av desperasjon fra en part i jernbanesaken, der man ikke tar innover seg verken økonomi eller elendige grunnforhold. Bane NOR på sin side viser vanlig arroganse ved ikke å respektere Sarpsborg kommunes avgjørelse.

Et viktig norsk demokratisk prinsipp: I samferdselssaker er det kommunene som er reguleringsinstans. Når det planlegges nye veier og jernbanetraseer, er det altså de respektive kommunene som vedtar disse og legger dem ut til høring.

Vel en måned før jul i fjor, ble Sarpsborg forelagt to jernbanedelplaner gjennom vår kommune, hvor bystyret avviste den ene fra Rolvsøy til Borg Bryggerier, mens den andre fra Borg Bryggerier til Klavestad var man enig om skulle legges ut på høring. Grunnen til dette, er at Sarpsborg kommune er avhengig av en ny Sarpsbru. Den eksisterende brua ramler snart sammen.

Like viktig var det for politikerne å understreke at vi ønsker å få utredet ett eller flere alternativer for en rett linje mellom Råde og Skjeberg. Gledelig nok fikk dette full tilslutning i Sarpsborg bystyre. Saken ble oversendt samferdselsminister Knut Arild Hareide. De folkevalgte i Sarpsborg kommune ønsker, som tidligere nevnt, å få en helhet vurdert. Alle aspekter rundt gods, miljø, forbindelse til Europa gjennom Sverige, skal og må berøres og hensyntas. Vi setter vår lit til at ministeren tar til vettet og lar all gammel prestisje fare.

Vår utmerkede ordfører, Sindre Martinsen-Evje, Arbeiderpartiet og resten av bystyret står bak henvendelsen til Knut Arild Hareide.

Fredrikstad kommunes engasjement i jernbanesaken er åpenbart begrenset til byutvikling. Dobbeltsporet skal løse alt, koste hva det koste vil.

Til tross for bystyrets vedtak, ønsker altså Bane NOR å utfordre Sarpsborg kommune og legge strekningen Rolvsøy-Borg Bryggerier ut på høring. Bane NORs rolle i å legge ut til høring traseen, må savne sidestykke hva angår respekt for et lovlig fattet vedtak i Sarpsborg bystyre.

Det at Fredrikstad kommune, ved ordfører Jon-Ivar Nygård, «henger» seg på Bane NORs praksis, er også helt uvanlig. Da Fredrikstad kommune behandlet strekningen Råde-Seut blandet selvfølgelig ikke Sarpsborg kommune seg bort i dette. Nå har imidlertid Bane NOR rottet seg sammen med Fredrikstad kommune (eller omvendt) i håp om å overkjøre Sarpsborg kommune.

Det Rette Parti ber alle lokalpolitikere i Sarpsborg om å stå oppreist mot overgrep av denne typen.