Gå til sidens hovedinnhold

– Utsett arealplanen og tenk nytt!

Jordvern

Sarpsborg kommune har nå både kystsoneplan og arealdelplan ute til høring før politisk behandling. Midt i denne høringen sender Regjeringen ut brev til landets statsforvaltere og kommuner som oppsummerer med følgende setning: «Vi har tillit til at kommunene følger opp jordvernstrategien og bidrar til å redusere omdisponeringen av dyrket mark».

Forslaget fra kommunedirektøren til ny arealplan og kystsoneplan legger press på jordvernet. Planarbeidet har pågått over lengre tid, og formannskapet har fulgt saken med orienteringer fra arealplanlegger. Senterpartiet har saksordføreren. Det er derfor et krav om at den politiske behandlingen medfører at de områdene som innebærer nedbygging av dyrka mark tas ut. Det skulle da også bare mangle - vi har hatt retningslinjer fra 2018 om vern av dyrka mark.

Brevet som nå er sendt ut har sammenheng med at regjeringen ønsker å følge opp FNs bærekraftmål. I brevet står det blant annet:

«Mange av målene kan bare nås med innsats fra kommuner og fylkeskommuner. Dette arbeidet favner bredt, og involverer flere sektorer. Bærekraftsmålene dreier seg blant annet om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, utvikle bærekraftige byer og lokalsamfunn, samt arbeide for en verden uten landforringelse. I Norge er jordvern en viktig del av arbeidet med å nå målene. De beste jordbruks arealene ligger ofte der utbyggingspresset er størst, og det er i mange tilfeller ulike interesser knyttet til arealer med attraktiv beliggenhet. I denne «kampen om arealene» er det viktig at kommunene gjennomfører god arealplanleggging for å avveie ulike hensyn.»

Avslutningsvis i brevet står det at bevaring av dyrket mark er av nasjonal interesse. For å oppnå styrket beredskap og matsikkerhet må vi ta vare på jordbrukets produksjonsressurser over hele landet.

Dette brevet kan ikke misforstås, ordfører. Det er bærekraft som er fremtiden. Vi må stå sammen og ta grep for fellesskapet nå. Fremtiden til våre barn og unge.

Bakgrunnen for vår bekymring er det faktum at i perioden 2000 til 2016 ble det samlede jordbruksarealet i Sarpsborg redusert med 5 prosent (kilde: Landbruksdirektoratet). Det er også en bekymring at Sarpsborgs kommunes administrasjon, og styrende politikere, er villige til å fortsette denne trenden. Stadig hører vi at mindre jorder som allerede er eller blir inneklemt rundt regulerte arealer kan bygges ned. Vi ser også at friluftsinteressene skal trumfe jordvernet. Og ikke nok med det blir landbruksarealene omtalt som uvesentlige eller bagatellisert i kystsoneplanen. Teksten er fremlagt av saksordfører. Dette er feil, og holdninger som tilhører fortiden.

Med god næringspolitikk, bygging av næringsklynger og fokus på næringsutvikling vil mye av fremtidens næring kunne legges til fjellgrunn. Utsett arealplanen og tenk nytt!

Les også

Dyrket mark er opptatt areal

Les også

Stor verdiskapning i hyttebygging - hvor er kommunens politikere i denne saken?

Les også

Dyrka mark og små «jordlappær»

Kommentarer til denne saken