Ordfører Sindre Marthinsen Evje har invitert seg selv til et møte med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for å ta opp konflikten mellom «ny Sarpsbru og et nytt kraftverk.» Svaret fra statsråden vil avhenge av hva som vil bli presentert. Hva planlegger ordføreren å presentere?

Under behandling av sak 29 i Sarpsborg bystyre 11. mai tok SaFoSa opp det irrasjonelle i at det er konflikt mellom det planlagte kraftverket og vedtaket om plassering av nytt dobbeltspor. Det paradoksale er at dobbeltsporet ikke skal bygges. Vedtaket om plassering av jernbanebru oppheves ikke av den grunn. I saksframstillingen for bystyret ble ikke dobbeltsporet nevnt. Ved å ikke nevne dobbeltsporet får man ikke fram det irrasjonelle. Da blir det vanskelig å se den mest rasjonelle løsningen.

Det man først og fremst burde ta opp med statsråden er at konflikten har sitt grunnlag i et vedtak om plassering av et nytt dobbeltspor, som ikke skal bygges.

Det er videre viktig at statsråden får med seg at det på formelt riktig måte ble varslet om interessekonflikten med kraftverket. Bane NOR sine behov ble ansett som viktigere da vedtaket ble gjort. Det ble ikke tatt hensyn til kraftverket. Plasseringen av ny veibro er tilpasset planen for jernbanebru og er et resultat av Bane NOR sine krav. Veien er tilpasset stor trafikk fram mot en ny stor jernbanestasjon, som heller ikke kommer.

Som en konsekvens bør man ta opp med statsråden at planen for krysning av Glomma for rv. 118 kan/bør vurderes på nytt i lys av totalt endrede forutsetninger.

Dessverre er det grunn til å anta at det legges opp til å presentere en helt annen historie for statsråden. Begrunnelsen for antakelsen er administrasjonens svar på SaFoSa sitt spørsmål i bystyret den 11 mai vedrørende at dobbeltsporet ikke er nevnt i saksframlegget, samt posisjonens manglende kommentar på det samme. Dobbeltsporet vil trolig ikke bli nevnt i møtet med statsråden.

Etter at Hafslund Eco sine planer nå presenteres bredere, er det flere som har omtalt saken som om det først er nå at omfanget av konflikten med kraftverket har blitt oppdaget. Det er feil. Dette var kjent og ble varslet tjenestevei, men ble ikke hensyntatt, da ny bru for vei og jernbane ble bestemt.

Enten vil statsråden få et bredt innblikk i at vedtaket om plassering av ny veibro framstår som irrasjonelt, at vedtaket bygger på premisser og forutsetninger som ikke lenger er til stede, og at det både kan og bør gjøres en helt ny vurdering av hvordan fv. 118 best kan krysse Glomma.

Eller så vil statsråden kunne få presentert at omfanget av konflikten med kraftverket har blitt erkjent sent i prosessen, at innløpet til kraftverket av fysiske grunner ikke kan flyttes, og at ny veibro nødvendigvis må ligge der den er bestemt. Statsråden kan da bli utfordret på å bidra til å finne måter å tøye vedtakene slik at det blir mulig å gjennomføre en teknisk komplisert felles utbygging med felles plan for framdrift.

Dette er to helt forskjellige problemstillinger. Vi håper statsråden får med seg det fulle og hele bildet av situasjonen.

Et mulig alternativ som nå er presentert for bystyret er en svært lang veibro som vil ligge 31 meter over vannspeilet i Glomma. Til sammenligning er det 27 meter seilingshøyde under Sannesundsbrua. Har sarpingene fått med seg hvilken mastodont dette i tilfelle blir? Et annet alternativ er å bygge en kortere og vesentlig lavere bru. Hva som er mulig avhenger blant annet av hvilken rekkefølge man kan få til i forhold til utbyggingen og hvilken tidsramme som er akseptabel for de to prosjektene.

Det framstår som underlig når det fastholdes at løsningen for ny bru over Glomma er bestemt, på tross av at det vurderes ulike løsninger. Underlig er det også at man mener å vite at kostnaden på den nye brua er 2,55 mrd. (inflasjonsjustert til 2,75 mrd.) når man foreløpig ikke aner hva man skal bygge.

SaFoSa sin oppfordring er at statsråden må få presentert et mest mulig sant og bredt bilde av situasjonen. Statsråden må få innblikk i den paradoksale rollen Bane NOR har hatt. Statsråden må utfordres på at det framstår som irrasjonelt dersom vedtaket om plassering av ny bru for dobbeltspor ikke kan gjøres om, når det ikke lenger er planer om å realisere prosjektet. Det er irrasjonelt og villedende å ikke nevne dobbeltsporet når det er dobbeltsporet som er årsaken til konflikten mellom veibro og kraftverket.

SaFoSa ønsker at planene for krysning av Glomma i Sarpsborg vurderes på nytt i lys av oppdaterte og riktige premisser. Det vil kunne framstå helt andre løsninger på problemstillingen dersom man åpent erkjenner realitetene i saken.