Gi oss grønnere vannkraft, skriver en rekke natur- og miljøorganisasjoner i et debattinnlegg nylig. Her hevder de at regjeringen hoppet over vannkraftsektoren da det ble gitt nye nasjonale føringer for vannforvaltningen i 2019, og at særlig den gamle vannkraften må bli mer naturvennlig hvis den skal kunne kalles fornybar og grønn. Dette er direkte misvisende.

Nasjonale føringer for vannkraft ble gitt av Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (KLD) allerede i januar 2014. Først fem år senere ble det gitt tilsvarende føringer for blant annet samferdsel, landbruk, avløp, lakselus og rømt oppdrettsfisk. De regionale vannplanene, som ble godkjent av KLD i juli 2016, legger tung vekt på vassdragsregulering. Når planene nå blir oppdatert er vannkraften på ingen måte glemt.

I 50 år har de fleste vannkraftkonsesjoner inneholdt bestemmelser som gjør at myndighetene kan pålegge kraftselskapene miljøundersøkelser og -tiltak. Kunnskapen om vannkraftens påvirkning på vassdragsøkologi blir kontinuerlig bedre, og viljen til å bøte på negative konsekvenser har økt. Vannkraftbransjen har vært pådriver for store forskningsprogrammer, ikke minst HydroCen som siden 2016 har fremskaffet mye kunnskap om hvordan anleggene kan designes og driftes mest mulig miljøvennlig. Denne kunnskapen bruker kraftselskapene og myndighetene for å gjøre produksjonen mer skånsom og vassdragsmiljøet bedre.

Norsk vannkraft er blant verdens mest klimavennlige energikilder, og helt avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål. Den leverer allerede over 90 prosent av kraftproduksjonen vår, og kan ved modernisering bidra med minst 5 TWh (milliarder kilowattimer) ekstra uten at en eneste foss legges i rør. Vi kan bare hente mer kraft ut av hver vanndråpe som allerede renner forbi.

I en verden som skriker etter fornybar energi, samtidig som enhver ny vindmølle skaper folkeaksjoner, må vi være varsomme med å innføre nye miljøkrav som svekker kapasiteten i vannkraften. Den er mer fleksibel enn alle andre fornybarkilder, takket være kraftmagasinene hvor vi kan lagre energi. I tillegg bidrar den til å dempe flom, ved at smeltevann og nedbør fanges opp i de samme magasinene. Noe vi får stor nytte av denne våren med svært mye snø i fjellet.

Vannkraften er etter vårt syn både grønnere og viktigere enn noen gang.