Vedtok å lage reguleringsplaner for gang- og sykkelveier på Øya

Bystyret vedtok tirsdag at kommunen skal utarbeide reguleringsplaner for gang– og sykkelveier både i nord– og sørenden av Hafslundsøy.