Svar til Sarpsborg bondelag, ved Hans Solberg:

Solberg stiller spørsmål med hvorfor dyrka mark er markert som friluftsområder i forslaget til ny arealplan.

La meg først oppklare at dyrka mark som er markert som friluftsområder, fortsatt skal være jorder. Det er heller ikke slik at friluftsområder er verdsatt høyere enn dyrka mark.

Arealplanen har over 20 kart som viser ulike tema i planen. Ett av kartene viser viktige områder for friluftsliv. Dette kartet er utarbeidet på bakgrunn av en kartlegging av friluftsområdene i Sarpsborg som ble gjort i 2019. Solberg er kritisk til gjennomføringen av denne kartleggingen i sitt innlegg.

Kart over 214 områder med tilhørende verdsetting lå ute på høring fra 17.10 – 14.11.2018. Lag og foreninger samt nabokommuner ble varslet med brev, i tillegg ble det holdt åpent møte 7.11.2018. Innspillene vi fikk ble stort sett tatt til følge. Jeg kan ikke si meg enig i at «medvirkning ble fullstendig neglisjert», som Solberg skriver. Men fra kommunens side så burde vi ha involvert Bondelaget og grunneierforeningene enda bedre da denne kartleggingen ble gjort.

Les også

– Kommunen spiller bondesjakk

I temakartene så markerer vi ofte større, sammenhengende områder. Da kan også andre forhold bli omfattet. Dette gjelder for eksempel også i temakart for kulturlandskap.

Arealplanen er nå på høring. Bondelaget har levert gode innspill til endringer av planen, og disse lytter vi til. Innspill om temakartet bør endres slik at dyrket mark tas ut av friluftsområdene kan vurderes i arbeidet med den endelige planen som skal vedtas av bystyret.