Det har vært en bred politisk enighet om å utvikle Østfoldbanen etappevis fra Oslo og sørover. En viktig milepæl blir nådd sent til neste år. Da åpner Follobanen, Norges for tiden største samferdselsprosjekt. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski - men det koster. Prosjektet var anslått til å koste 27 milliarder kroner, sluttsummen ligger nå an til å bli 36 milliarder kroner.

Den pågående utbyggingen av ny jernbane gjennom Moss har også møtt på utfordringer. Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad var kostnadsestimert til om lag 10 milliarder. Nå fører ikke minst mer krevende grunnforhold til at vi raskt kan ende på minst 15 milliarder kroner.

Med Follobanen i drift og Mosse-prosjektet i havn, blir det vesentlig kortere reisetid, flere tog, bedre plass og færre forsinkelser - som gjør at hele Østfoldbanen får et løft.

Les også

– Vi må samle oss og presse på for å få til to tog i timen til og fra Oslo

Regjeringen vil bygge ut videre sørover på Østfoldbanen, men kostnadsøkninger på store jernbaneprosjekter generelt - og på Østfoldbanen spesielt - gjør at vi i Nasjonal transportplan 2022-2033 mener at det ikke er tilrådelig å realisere alle InterCity-utbyggingene slik det tidligere har blitt lagt til grunn. Når terrenget har endret seg, må vi også justere kartet.

Jeg registrerer at folk i Østfold kaller dette for et løftebrudd, og jeg har en viss forståelse for det. Men når det under planleggingen viser seg at prisen for å bygge dobbeltspor fra Råde til Sarpsborg øker fra om lag 12 til nær 40 milliarder kroner, og det kan koste ytterligere 20 milliarder for å bygge helt til Halden, kan vi ikke bare vifte dette bort som om ingenting har skjedd.

Realiteten er altså at kostnadene for utbygging av dobbeltspor videre sørover på Østfoldbanen har eksplodert. Men vi skal fortsatt ha en stor satsing på jernbane i Østfold.

Les også

– Hvor ble det av den særskilte vurderingen knyttet til ny Sarpsbru, Hareide?

Jeg er opptatt av at togpassasjerene på Østfoldbanen skal få et best mulig togtilbud - ut fra en fornuftig bruk av fellesskapets midler. Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF vurderer en optimalisert løsning for InterCity-utbygging på Østfoldbanen. Dobbeltspor og kryssingsspor videre mot Fredrikstad og Halden kan gi en dobling av avgangsfrekvensen og redusert reisetid mellom Fredrikstad og Oslo, samt flere avganger fra Halden og Sarpsborg.

Det som per i dag ser ut som det mest aktuelle prosjektet, er å bygge ut strekningen Haug-Seut. Sammen med mindre tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg, vurderer Bane NOR, slik de ser prosjektet nå, at dette vil koste om lag 15 milliarder kroner. Her vil Bane NOR jobbe videre for å finne de mest optimale løsningene.

Les også

– Det er viktig å sikre to tog i timen til Sarpsborg

Med det som er bygd så langt, og det vi planlegger å bygge de neste seks årene, satser denne regjeringen minst 50 milliarder på Østfoldbanen. Etter dette kan det være rom for å satse ytterligere 15 milliarder for å bygge videre mot Fredrikstad, men vi makter ikke å prioritere over 100 milliarder til Østfoldbanen.

Østfoldbanen rammes ofte av forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes ofte feil på signalanleggene. I løpet av de neste 15 årene skal hele det norske jernbanenettet utstyres med ett felles signalsystem - ERTMS. Det legges opp til å investere om lag 1 milliard kroner i å innføre ERTMS på Østfoldbanen, og dette tiltaket vil være særlig viktig for å forbedre punktlighet og regularitet på denne strekningen. Jeg har tro på at ordet «signalfeil» etter hvert vil gå ut av det norske språket.

Les også

– Sarpsbrua synger på siste verset. Vi kan ikke forstå at denne ikke er prioritert i Nasjonal Transportplan 

Det er også viktig å understreke at de reisende med lokaltogene til og fra Ski får erstattet det gamle togmateriellet med splitter nye togsett og en dobling av frekvensen fra halvtimes- til kvartersintervall når Follobanen står ferdig.

Jeg erkjenner at byer som Fredrikstad, Sarpsborg og Halden nå har blitt satt i en vanskelig situasjon. Det har blitt planlagt nye stasjoner, som vi ikke kan love at blir bygget de neste 12 årene. I ny NTP går vi derfor inn for å arbeide videre med planavklaringer i byområdene, slik at det blir mulig å realisere en fornuftig byutvikling lokalt. Bane NOR har satt ned en egen gruppe som skal arbeide med dette i de aktuelle InterCity-byene.

Jeg mener vi har lagt frem en ambisiøs, men også realistisk NTP. Vi skal fortsatt ha en offensiv satsing på jernbane og InterCity-utbygging, men den må være gjennomførbar og ha en troverdig plan i bunn. Vårt budskap i denne NTP-en er at vi vil satse mer enn våre forgjengere, men vi lover mindre. Det er troverdig.

Les også

– Et gigantisk løftebrudd

Les også

Hva nå, Sarpsborg?