Den nye planen skal være en plan for areal og mobilitet. Den skal avløse tidligere vedtatte regionale areal- og transportplaner (ATPer), men bør ta flere hensyn enn de gamle. FNs bærekraftmål skal være førende for alle planer i Viken.

Ny plan for areal og mobilitet er en del av en større plan for en bærekraftig samfunnsutvikling i Viken. For tiden har Viken fylkeskommune på høring et forslag til en ny regional planstrategi, som skal definere hovedmålene for Viken-samfunnet, og hvilke planer vi trenger for å komme dit.

Hvorfor er det så viktig med en ny plan for areal og mobilitet? Det er viktig at utviklingen av byer og tettsteder i Viken ikke skjer på måter som ødelegger natur og miljø, og forverrer klimaet ytterligere. Byspredning forsterker behovet for bilbruk, og bidrar til større arealbruk, mens fortetting av byer, tettsteder og områder rundt kollektivknutepunkt bidrar til å redusere transportbehov, klimagassutslipp, lokal luftforurensning og støy. Vi må styrke vernet av matjord, skog, våtmark og andre områder med stor miljøverdi.

Riktignok er Vikens kommuner veldig varierte og trenger ulike og tilpassede løsninger. De samme grepene passer ikke alle steder. Som hovedregel må vi likevel legge til rette for at de fleste av oss kan nå så mange som mulig av våre daglige gjøremål innen gang- og sykkelavstand fra der vi bor, og med best mulig tilgang til kollektivtransport.

Ressursene i Viken må forvaltes på måter som også ivaretar kommende generasjoners behov. Klimaendringene gjør det nødvendig at byer og steder tilpasses et våtere klima og økt risiko for flom, oversvømmelser og skred. For høye klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold er de to fremste truslene for økosystemet vårt. Viken må redusere utslipp og tap av biologisk mangfold. Videre må det legges vekt på beredskap og klimatilpasning så vi blir bedre rustet til å møte fremtidige samfunns- og klimaendringer.

Vi trenger derfor en mer effektiv areal- og transportplanlegging og god tilrettelegging for fossilfri transport. Vare- og persontransporten bør bli mer klima- og miljøvennlig. Kollektivtransporten bør styrkes, og fleksible transportløsninger skal øke innbyggernes mobilitetsevne på en trygg og klimavennlig måte.

Samtidig bør vi bidra til mindre transportbehov. Kanskje blir det slik at vi i post-koronasamfunnet skal fortsette med større grad av arbeid hjemmefra enn tidligere, og videreutvikle mer desentraliserte arbeidsformer. Dette avlaster veier og annen infrastruktur, og kan være positivt for den enkelte. Dette er dermed noe både planleggere og partene i arbeidslivet bør se nærmere på.

Planetens tålegrenser må være et premiss for hvordan vi forflytter oss og hvordan vi bruker våre arealer. Samtidig må vi videreutvikle våre samfunn på en måte som er sosialt og økonomisk bærekraftig. Når vi planlegger byer og tettsteder er det viktig at vi vektlegger menneskers livskvalitet, og skaper attraktive steder som fremmer helse, trivsel, tilhørighet og god folkehelse.

Kunst, kultur og kulturminner, idrett, frivillighet og næringsliv er viktige faktorer for å skape inkluderende, levende og trygge byer og tettsteder. Den regionale planen skal ikke bare styre fylkeskommunens prioriteringer, men i størst mulig grad inkludere kommuner, stat, næringsliv, organisasjonslivet og andre relevante aktører. Slik kan vi legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling og gode lokalsamfunn, og at de som kommer etter oss har mulighet til å oppleve samme grad av velferd, trygghet og valgfrihet som oss.